IŞIK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Yayınlanma Tarihi :
4 Mayıs 2023 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 32180
YÖNETMELİK
Işık Üniversitesinden:

IŞIK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/2/2019 tarihli ve 30690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (ç) bendinde yer alan “enstitüleri” ibaresi “enstitüyü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yönetim” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan  “enstitülerdeki” ibaresi “enstitüdeki” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasına  birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Bu şartı sağlamayanlar, kabul kurullarının kararlaştıracağı şartlı kabul ile Akademik Yılın ilk döneminde başlamak üzere, üniversitenin dil okulunda İngilizce hazırlık programına katılabilirler. Hazırlık programına katılacak öğrenciler, hazırlık programının işleyişini düzenleyen ve Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara tabidir. İngilizce hazırlık programının süresi bir akademik yıldır. Bu sürenin sonunda İngilizce için istenen koşulu sağlamayanların enstitüdeki kaydı silinir. Eğitim görecek Enstitü öğrencilerine uygulanacak hazırlık okulu ücreti Senato tarafından belirlenir ve başvuru döneminden önce duyurulur.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hazırlıkta” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve İngilizce hazırlık programında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve enstitü yönetim kurulunun kararı şarttır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “enstitülerdeki” ibaresi “enstitüdeki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve enstitü yönetim kurulunun kararı şarttır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “22/7/2015 tarihli ve 29422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan” ibaresi “25/10/2019 tarihli ve 30929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “hangi öğretim üyeleri” ibaresi “doktora veya eşdeğeri lisansüstü eğitim mezunu hangi öğretim elemanları ile 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi uyarınca görevlendirilen araştırmacılar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin lisansüstü programlarına başvuran adaylardan ALES puanı olmayanlar, GRE ya da GMAT puanları ile başvurabilir. Hangi sınavın hangi puanla kabul edileceği Senato tarafından belirlenir. Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulünde ALES veya eşdeğer sınav ve puanların aranıp aranmayacağı enstitü kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31- (1) İzinli ayrılmak isteyen öğrencilere, Senato tarafından belirlenen izinli ayrılma ve ilişik kesme ile ilgili  usul ve esaslarına bağlı olarak enstitü yönetim kurulu kararıyla izin verilebilir.”

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Işık Üniversitesi Rektörü yürütür.

Basın No: Sayı : 32180