SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Yayınlanma Tarihi :
4 Mayıs 2023 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 32180
YÖNETMELİK
Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/12/2010 tarihli ve 27776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“k) Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli fuarlara katılarak tanıtım masaları açmak.

l) Türkçe öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek.

m) Merkezde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin, Türk öğrencilerle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve çeşitli çalışma grupları oluşturmak.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında dil sınavları düzenlemek.

d) Türkçeyi öğretmek, yabancılara Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek.

e) Türkçe öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programları ve sınavları hazırlamak, yurt dışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezde görevli Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi Müdüre vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3)  Müdür, Merkez faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden, bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen iki üye olmak üzere en fazla beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye, yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“e) Merkezin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

f) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

g) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesine karar vermek.

ğ) Merkezde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek.

h) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim koordinatörü ve idari koordinatör

MADDE 12- (1) Merkezde, Müdür tarafından en fazla iki kişi eğitim koordinatörü olarak görevlendirilebilir. Eğitim koordinatörü, Müdürün onayını alarak, Merkezde görev yapan akademik personel arasındaki iş bölümünü sağlar, Merkezdeki işleri denetler, sınav yerlerini belirler, yapılacak olan sınavları ve düzenlenecek olan eğitimleri düzenler.

(2) İdari koordinatör, Müdüre bağlı olarak çalışır ve Yönetim Kurulunda raportörlük yapar. Müdürün onayını alarak, Merkezde görev yapan idari personel arasındaki iş bölümünü sağlar ve işleri denetler.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.”

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Basın No: Sayı : 32180