BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. İhale ve Alım Yönetmeliği

Yayınlanma Tarihi :
5 Mayıs 2023 CUMAResmî GazeteSayı : 32181
YÖNETMELİK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.

İHALE ve ALIM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından yapılacak;

a) 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen mal ve hizmet alımları ile,

b) 4734 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca petrol ve doğal gaz arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve gazlaştırma faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini,

kapsar.

(2) Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve birinci fıkra kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde, öncelikle finansman anlaşmasında belirtilen ihale usul ve esasları uygulanır. Dış finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilmeyen hallerde, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece bu Yönetmelik kapsamında olan ve olmayan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bir arada ihale edilemez.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasına, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Yeterlik sistemine kayıtlı olan veya ön yeterlik için başvuran tedarikçi, hizmet sunucusu, danışman veya yapım müteahhidi ile bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

b) Alt yüklenici: Sözleşme konusu işin nev’i itibarıyla bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi,

c) Alternatif teklif: İhale dokümanında alternatif teklif verilebilmesine yönelik hüküm bulunması halinde, asıl teklifin yanı sıra sunulan ve alternatif teklif şartlarını sağlayan teklifi,

ç) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

d) BOTAŞ: BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’yi,

e) Çevreye duyarlı tasarım: Yaşam döngüsü boyunca çevresel performansını artırmak amacıyla, mal ve hizmet alımı ile yapım işinin tasarımına, çevre ile etkileşim halinde bulunabilen unsur veya fonksiyonlarını dâhil etmeyi,

f) Danışman: Bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık yapan gerçek veya tüzel kişileri,

g) Danışmanlık: 2 nci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile yapım işleriyle ilgili istişari veya mesleki nitelikte olan ve danışmanlar tarafından sunulan; jeolojik etüt, zemin etüdü, harita işleri ve ölçümü ile heyelan, deprem, topoğrafya ve kadastro çalışmaları; etüt ve proje, fizibilite, kamulaştırma planı, imar planı, teknik rapor, ÇED raporu, plan, tasarım, piyasa araştırması, teknik şartname, yaklaşık maliyet ve ihale dokümanı hazırlanması; proje yönetimi, mimarlık, mühendislik, eğitim, finans, muhasebe, yazılım geliştirme, yapım işi kontrollüğü, yapı denetimi, yapımla ilgili mühendislik ve mimarlık tasarım kontrollüğü, uluslararası projeler ve iş geliştirme faaliyetlerine ilişkin sözleşme hazırlıkları kapsamında ihtiyaç duyulan hizmetler gibi teknik, mali, hukuki, sosyal veya benzeri alanlarda özel uzmanlık veya teknik bilgi gerektiren hizmetleri,

ğ) Dövize bağlılığı yüksek olan ihaleler: İdarece yaklaşık maliyet hesaplanırken girdi kalemleri içerisinde yurt dışından temin edilecek kalemlerin oranının %50’den fazla olduğu ihaleleri,

h) EKAP: Kamu İhale Kurumu tarafından yönetilen Elektronik Kamu Alımları Platformunu,

ı) Elektronik teklifler: Elektronik ortamda hazırlanarak e-imzalı olarak gönderilen teklifi,

i) Enerji verimliliği: Yaşam standardı ve hizmet kalitesinin veya üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasını,

j) Fiyat dışı unsurlar: İhalenin konusu ile bağlantılı olmak şartıyla maliyet etkinliği temelinde değerlendirme yapmak için fiyat teklifi ile birlikte değerlendirilecek olan; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, yaşam döngüsü maliyetleri, verimlilik, kalite, teknik değer, işlevsel, sosyal, çevresel ve yenilikçi özellikler, satış sonrası hizmetler, teslim tarihi, idareye karşı yükleniminde bulunan işlerin miktarı veya tutarı bakımından kapasite durumu ya da ihale konusu işi oluşturan bileşenler itibarıyla isteklinin teklifi ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumu, yerli girdi oranı, yüklenici performans değerlendirmesi, iş kazası istatistiği, ihale dokümanında yeterlik şartı olarak belirlenmeyen ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler gibi niceliksel ve/veya niteliksel unsurları,

k) Hizmet: Kamu İhale Kurumu tarafından BOTAŞ’ın ana faaliyetlerine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca istisna kapsamında kabul edilen hizmetler ile Kamu İhale Kurumu tarafından 4734 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca petrol ve doğal gaz arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve gazlaştırma faaliyetlerine ilişkin olduğu belirlenen bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, sosyal medya tanıtım projeleri, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler, yazılım hizmetleri, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanması, finansal kiralama, faaliyet kiralaması, gümrük işlemleri, sistem kurulumu, işletme faaliyetleri ve benzeri diğer hizmetleri,

l) İdare: BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’yi,

m) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin belli bir istekli üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

n) İhale birimi: İhalenin yapılması için görevlendirilmiş birimi,

o) İhale dokümanı: İhalenin türüne ve usulüne göre hazırlanması gereken, ilân veya davet mektubunu da içeren ön yeterlik şartnamesi ve/veya idari şartname, yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartname, sözleşme tasarısı, standart formlar ile gerekli diğer bilgi ve belgeleri,

ö) İhale onay belgesi: İhale işlemlerine başlanılması için ihale yetkilisince onaylanan belgeyi,

p) İhale yetkilisi: İhale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi ve kurullar ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri,

r) İstekli: Teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu, danışman veya yapım müteahhidi ile bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

s) Kesin proje: Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği projeyi,

ş) Mal: Kamu İhale Kurumu tarafından BOTAŞ’ın ana faaliyetlerine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca istisna kapsamında kabul edilen mallar ile Kamu İhale Kurumu tarafından 4734 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca petrol ve doğal gaz arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve gazlaştırma faaliyetlerine ilişkin olduğu belirlenen mallar, her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

t) Ön mali kontrol: Bu Yönetmelik kapsamındaki iş, işlem, eylem, karar ve süreçlerin; idarenin belirlenmiş amaçları ve politikaları doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden ihale birimleri ile diğer birimlerde, bunların gerçekleştirilmesi ya da uygulanması aşamasında yapılan kontrolünü,

u) Ön proje: Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan, bilgilerin hâlihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dâhil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi,

ü) Sözleşme: Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

v) Talep sahibi birim: Mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için ihtiyaç sahibi birimlerle koordinasyon içinde lüzum fişi hazırlayarak talepte bulunan birimi,

y) Uluslararası projeler ve iş geliştirme faaliyetleri: İdarece her türlü iş fırsatlarının oluşturulması, geliştirilmesi, modellenmesi, değerlendirilmesi için gerekli fizibilite çalışmaları yapılarak iş fırsatlarının projelendirilmesi ve projelerin yürütülmesi faaliyetlerini,

z) Uygulama projesi: Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi,

aa) Yaklaşık maliyet: İhale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin öngörülen bedelini,

bb) Yapım: Petrol ve doğal gaz arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve gazlaştırma faaliyetleri ile ilgili bina, rıhtım, liman, altyapı, boru hattı, santral, toprak ıslahı, dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,

cc) Yerel üretici: Belirli bir coğrafi bölgede üretim yapan yerli istekliyi,

çç) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

dd) Yeterlik sistemi: Tedarikçi, hizmet sunucusu, danışman veya yapım müteahhidinin ihalelerde istenen katılım ve yeterlik şartları ile fiyat dışı unsurlara yönelik bilgi ve belgelerinin değerlendirilerek elektronik ortamda kaydedilmesi, kayıtlı adayların katılabilecekleri ihalelerin türü, konusu, niteliği, miktarı, yaklaşık maliyeti ve benzeri hususlar yönünden sertifikalandırılması ve adayların kayıtlı bilgi ve belgelerinin ihalelerde tekrar sunulması zorunluluğunun kaldırılması amacıyla kurulan sistemi,

ee) Yönetim Kurulu: BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Yönetim Kurulunu,

ff) Yüklenici: İdare ile sözleşme imzalayan istekliyi,

gg) Yüklenici performans değerlendirmesi: Yükleniciler ve alt yüklenicilerin tamamlanan veya devam eden işlerindeki performansının idarece belirlenen usule göre değerlendirilmesi için tutulan kayıt ve bilgileri,

ifade eder.

İlke ve kurallar

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelerin yanı sıra; kurumsal strateji, politika ve eylem planları ile uyumlu olarak arz güvenliği ve iş sürekliliğinin sağlanması, kamu hizmetlerinin aksamaması, yerli ve milli imkânların kullanılması ve geliştirilmesi, ölçülülük, amaca uygunluk ilkeleri dikkate alınır.

(2) İhalelerde temel ilkeler yönünden şartlara en uygun ihale usulü uygulanır. Bu ilkenin gözetilmesi şartıyla ihtiyaçlar kamu kurum ve kuruluşlarından karşılanabilir.

(3) Mal ve hizmet alımları ile yapım işleri her bir kısım için ayrı teklif alınmasını sağlamak üzere kısmi teklif alma yoluyla ihale yapılabilir. Bu durumda ihale dokümanında teklif verilebilecek her bir kısmı ve bu kısımlar için tespit edilen yeterlik kriterleri ayrı ayrı gösterilir. Aday ve isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılır. İhaleler bileşenlerinin miktarı, teslim tarihi, yapılma yeri ve niteliği gibi hususlar dikkate alınarak kısımlara ayrılır.

(4) İhalelere katılım ve yeterlik şartları, temel ilkeler göz önüne alınarak ihalenin türü, konusu, niteliği, miktarı, yaklaşık maliyeti, karmaşıklığı ve riskleri dikkate alınarak belirlenir.

(5) İhale süreçlerinde hata, eksiklik, yanlışlık ve usulsüzlük gibi riskleri ortadan kaldırmak amacıyla görevler ayrılığı ilkesine uyulur. Bu Yönetmelik kapsamındaki iş, işlem, eylem ve kararların uygulanması, kontrol edilmesi, onaylanması ve denetlenmesi görevlerinin farklı kişi ve/veya birimler tarafından yerine getirilmesi esastır.

(6) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bir arada ihale edilemez, ancak birlikte ihale edilmesi halinde ihalenin türü; alımın ana konusu ile yaklaşık maliyet içerisindeki payı en yüksek olan kısım birlikte dikkate alınarak belirlenir.

(7) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak ödeneği her yıl rutin olarak programlanan ertesi mali yılda gerçekleştirilecek veya süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir. İlk yıl için öngörülen ödenek, proje maliyetinin % 10’undan az olamaz ve başlangıçta programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.

(8) İhale dokümanı hazırlanmadan, ihale ilânı yapılamaz.

(9) İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan yapım işlerinde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur.

(10) Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet ve kamulaştırma ile gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ihaleye çıkılamaz. Ancak petrol ve doğal gaz boru hattı projelerinin hat kısımları için bu işlemler iş programına uygun olarak sözleşme süresince yapılabilir.

(11) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya herhangi bir aşamasında iptal etmekte serbesttir.

(12) İhalelerde yerli ve milli imkânların kullanılması ve geliştirilmesi esastır.

(13) Yapım işlerinde teknik çözümlerin belirlenemediği veya teknik şartname ve projelerin hazırlanamadığı haller ile ivedi haller dışında kesin veya uygulama projesi ile ihaleye çıkılır. Tasarım ve yapım işlerinin birlikte ihale edildiği işlerde ise, ön proje veya kesin ihtiyaç programı ile ihaleye çıkılır.

(14) İhalelerde ülkemizin taraf olduğu ikili veya çok taraflı uluslararası anlaşmaların kamu alımlarına ilişkin hükümleri uygulanır.

(15) Yönetim Kurulu, pazarlık usulü ve doğrudan temin için belirlenen parasal limitleri, ihale türü veya ihale birimi bazında azaltmaya yetkilidir. Bu hususa ilişkin kararlar onaylanmış ihale planında belirtilebilir.

(16) Yurt dışı alımlar ile kamu veya özel kurum ve kuruluşlarına ait internet siteleri, çevrim içi elektronik ticaret siteleri veya benzeri uygulamalar üzerinden yapılan alımlarda faks, elektronik posta veya internet üzerinden teklif alınabilir.

(17) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak tüm iş ve işlemler ile eylemler, taleplerin bildirilmesi, ihale planının hazırlanması, onaylanması ve izlenmesi, ihalelerin onaylanması, teklif verme, bildirimler ve yeterlik sistemine kayıt dâhil kısmen veya tamamen idarece işletilen elektronik sistemler, uygulamalar veya araçlar kullanılarak gerçekleştirilebilir.

(18) İdare, bu Yönetmelik kapsamında yapacağı ihalelerde, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hükümlerine tabi değildir.

(19) Bu Yönetmelik kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde, kendilerine görev verilen her kademedeki personel, üstlenmiş olduğu görev ve yetki çerçevesinde sorumludur.

(20) Bu Yönetmelik kapsamındaki tüm iş, işlem, eylem, karar ve süreçler ön mali kontrole tabi tutulabilir. Ön mali kontrol bu Yönetmelik kapsamındaki iş, işlem, eylem, karar ve süreçlerin öncesinde veya sonrasında uygulanabilir. Bunlar risk düzeyine bağlı olarak yapılan önleyici, tespit edici ve düzeltici nitelikteki değerlendirmeler olup, dikkate alınmak üzere ilgili yetkili veya görevlilere sunulur. Söz konusu değerlendirmeler, danışma ve önleyici niteliği haiz olup bağlayıcı değildir ve uygulayıcıların sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık İşlemleri

Teknik şartname

MADDE 6- (1) İhale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik özellikleri ve şartları ile projesini de kapsayan teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına dâhil edilir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

(2) Teknik şartnamelerde yapılacak işler açık şekilde tanımlanarak ilgili teknik standartlar, performans kriterleri, üretim, teslim, montaj ve eğitim koşulları, gerekli ekipmanlar, asgari şartlar, test yöntemleri, muayene ve kabul koşulları, enerji verimliliği ve çevreye duyarlı tasarım kriterleri, satış sonrası hizmetler ve benzeri hususlardan uygun olanlara yer verilir.

(3) Teknik şartnamelerde aşağıdaki durumlar haricinde belirli bir ürün, marka, model, patent, menşei veya kaynak belirtilemez ve bunlara yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez:

a) Teknik standartların bulunamaması veya teknik özelliklerinin belirlenememesi halinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla belli bir ürün, marka, model, patent, menşei veya kaynak belirtilebilir.

b) Mevcut mal, donanım, teçhizat, sistem, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmet alımları.

c) Teknik özelliği, performansı veya fonksiyonu nedeniyle ihtiyaç duyulan veya istisnai nitelikte olan mal alımları.

ç) Yerli ve milli imkânların kullanılması ve geliştirilmesi amacıyla yapılacak mal ve hizmet alımları.

(4) Yapım işlerinde, imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri, yapım şartları, ölçü yeri ve şekli, birimi, birim fiyat ve imalat tarifleri, mahal listesi ve projelerden gerekli olanlar hazırlanır.

(5) İhalenin teknik ve mali koşullarının belirlenmesi için ihale konusu işte faaliyet gösteren firmalar ile rekabet koşullarını bozmamak ve bu firmalara rekabet avantajı sağlamamak şartıyla görüşmeler yapılabilir.

(6) Teknik şartnameler idare tarafından hazırlanabilir veya gerek görülmesi halinde danışmanlara hazırlattırılabilir.

Yaklaşık maliyet

MADDE 7- (1) İhale işlemlerine başlamadan önce, ihale onay belgesinin ekine konulmak üzere, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi (KDV) hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilerek hazırlayanlar tarafından imzalanır. Gerçek piyasa fiyatlarını yansıtmayan, istenen özellikleri sağlamayan ve yaklaşık maliyetin hesaplanmasında hatalara sebep olabilecek fiyatlar değerlendirmeye alınmaz.

(2) İdare, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işini oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit eder. Yapım işlerinde miktarlar proje ve mahal listelerine dayanılarak belirlenir. İhale konusu işin bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman gibi unsurların idare tarafından verilmesi durumunda; yaklaşık maliyet, bu unsurların bedeli hariç tutularak hesaplanır ve bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur.

(3) Fiyat araştırması internet siteleri, çevrim içi elektronik ticaret siteleri veya benzeri uygulamalar üzerinden veya faks, yazı, elektronik posta ve benzeri yazılı iletişim araçlarıyla yapılabilir.

(4) İhalelerde piyasa araştırması yapılabilir. Piyasa araştırması ihale konusu alanda faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalar, ihtiyaca uygun ürünler ve özellikleri, ürünlerin bulunabilirliği, fiyatı, sözleşme koşulları, ihalede aranacak yeterlik şartları gibi hususlarda bilgi sağlar.

(5) İdare tarafından yaklaşık maliyete ilişkin ücret, fiyat ve rayiçlerin tespitinde aşağıda belirtilen yöntemlerden biri, bir kaçı veya tamamı bir öncelik sırası gözetmeksizin ve gerekmesi halinde bu madde uyarınca güncellenmek suretiyle kullanılabilir:

a) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış fiyat, ücret ve rayiçler.

b) İdare veya kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlere ait güncellenen fiyat ve ücretler.

c) İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenerek yayımlanmış fiyat, ücret ve rayiçler.

ç) İhale konusu alanda faaliyet gösteren yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerden alınan fiyat bildirimleri ile proforma faturalar.

d) Konusunda uzman kişi veya kuruluşlardan araştırılarak bulunacak fiyat, ücret ve rayiçler.

e) Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarına ait internet siteleri, çevrim içi elektronik ticaret siteleri veya benzeri uygulamalar üzerinden elde edilen fiyatlar.

(6) Birden fazla fiyat, ücret ve rayicin elde edilmesi halinde yaklaşık maliyetin tespitinde bunların ortalaması kullanılır.

(7) İş kalemlerinin ve gruplarının birim fiyatları, maliyet analizi yapılarak veya benzer nitelikteki maliyet analizleri uyarlanarak belirlenebilir.

(8) Yapılan her türlü araştırmaya rağmen gerçek piyasa fiyatının tespit edilemediği durumlarda; idarece resen fiyat belirlenebilir ve gerekçesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.

(9) Yaklaşık maliyetin tespitinde, bulunan fiyatların sözleşme giderleri ve genel giderler ile yüklenici kârını içermemesi halinde, bu tutarlar üzerinden işin niteliği dikkate alınarak sözleşme giderleri, genel giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak % 10 oranını geçmemek üzere hesaplanan tutar eklenerek yaklaşık maliyet hesaplanır.

(10) Kısmi teklife açık ihalelerde, yaklaşık maliyet her bir kısım için ayrı hesaplanır.

(11) Yaklaşık maliyet gizlidir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet teklif fiyatları ile birlikte açıklanır. Pazarlık usulüyle veya elektronik eksiltme yapılan ihalelerde ise yaklaşık maliyet, son teklifler ile birlikte açıklanır.

(12) Yaklaşık maliyet idare tarafından hazırlanabilir veya gerek görülmesi halinde danışmanlara hazırlattırılabilir. Bu durumda yaklaşık maliyeti hesaplayan danışman, o işin ihalesine katılamaz.

(13) Yaklaşık maliyetin belirlenemediği, belirlenmesinde güçlükler yaşandığı, ihtiyacın niteliğinden ötürü alımın yurt dışından doğrudan, acil olarak veya derhal yapılması gereken hallerde, gerekçeleri onay belgesinde belirtilmek kaydıyla yaklaşık maliyet tespit edilmeden planlanan bütçesiyle ihaleye çıkılabilir.

(14) Yaklaşık maliyetin ilk ilân veya davet tarihine kadar geçen sürede güncelliğini kaybettiği durumlarda, değişikliğin gerekçeleri belirtilmek suretiyle ilgisine göre yaklaşık maliyet veya bileşenleri; ilgili Türkiye İstatistik Kurumu yurt içi veya yurt dışı endeksleri, güncel ücret, fiyat ve rayiçler, maliyeti döviz üzerinden belirlenen bileşenler için ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur dikkate alınarak idare tarafından güncellenebilir.

Taleplerin bildirilmesi

MADDE 8- (1) Mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, onaylanmış ihale planı doğrultusunda lüzum fişi ile talep edilir.

(2) Talep sahibi birim tarafından hazırlanan lüzum fişi ve ekleri, yetki limitlerine göre onaylanarak ihale birimine gönderilir. Lüzum fişi ve ekleri; talep edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin konusu, niteliği, miktarı, yaklaşık maliyeti, uygulanacak mevzuat, ihale usulü ve gerekçesi, ihale usulünün belirlenmesinde dikkate alınacak şartlara ilişkin bilgi ve belgeler, davet edilecek firmalar listesi veya bunların belirlenmesinde kullanılacak yeterlik şartları, ödenek kalemi ve tutarı, sözleşme tasarısına konulması istenen avans ve fiyat farkı ve benzeri özel hükümler, teknik şartname ve projeler gibi ihale onayı için gereken bilgi ve belgeleri içermelidir. Talep sahibi birimin ihale usulü ile ilgili teklifi tavsiye niteliğinde olup, ihale usulünü ihale yetkilisi belirler.

(3) Tip teknik şartnameler hariç, teknik şartnameler hazırlayanlar tarafından tarafsızlık ve gizlilik beyanı imzalanarak gönderilir.

(4) Talep edilen mal ve hizmet alımı ile yapım işinin tek kaynaktan temin edilmesi zorunlu ise hazırlanan gerekçe raporu yetkililerce imzalanarak lüzum fişi ekinde ihale birimine gönderilir.

(5) İhale usulünün belirlenmesinde dikkate alınacak şartların mevcudiyeti konusundaki sorumluluk talep sahibi birime aittir.

(6) Talep yazılarında varsa ihalenin diğer ihalelerle ilişkisi ve etkisine de yer verilir.

İhale planı

MADDE 9- (1) Talep sahibi birimler tarafından 36 aya kadar olası ihale planları hazırlanabilir. İhale planları, birleştirilmek ve Yönetim Kurulundan toplu olarak onay alınmak üzere ilgili ihale birimine gönderilir.

(2) İhale planında; ihalelerin idarece belirlenen amaç, strateji, politika, hedef, eylem planları ve yatırım programları ile ilişkisi gösterilerek; uygulanacak mevzuat, ihalenin türü, konusu, niteliği, miktarı, usulü, davet edilecek firmalar listesi veya bunların belirlenmesinde kullanılacak yeterlik şartları, ödeneği, sözleşmenin yürütülmesi aşamalarını da kapsayan uygulama takvimi ve benzeri hususlardan belirlenebilenler belirtilir.

(3) İhale planları Yönetim Kurulu tarafından onaylanması halinde geçerli olur.

(4) İhale planı ihale yetkilisi tarafından gerekli görülen değişiklikler ve eklemeler yapılarak da onaylanabilir.

(5) İhale planında gerekçesi belirtilerek yetki limitleri kapsamında tekrar onay alınmak suretiyle her türlü değişiklik ve eklemeler yapılabilir.

(6) Onaylanmış ihale planının ilgili bölümleri sektöre bilgi vermek amacıyla idarenin resmî internet adresinde yayımlanabilir.

(7) Onaylanmış ihale planına göre hazırlık işlemleri ile sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ihale birimiyle gerekli koordinasyonu sağlamak için ihale biriminden sorumlu personel görevlendirilebilir.

(8) İhale sonuçları ile ihale ve sözleşmenin yürütülmesi, iş artışı ve eksilişi, fiyat farkı, geçici veya ön kabul, kesin kabul, bakım ve işletme sürecinin ana aşamaları, fesih ve devir gibi hususlardaki gerçekleşmeler, analiz ve değerlendirmeler ile sonraki işlemlerde kullanılmak üzere elektronik ortamda oluşturulan veri tabanına kaydedilir.

(9) Onaylanmış ihale planı ile gerçekleşmelerin karşılaştırılması sağlanarak, idarenin ihalelere yönelik hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı izlenir, analiz edilir ve değerlendirilir.

(10) İhale birimi tarafından onaylanmış ihale planı esas alınarak ihaleler birleştirilebilir, kısımlara ayrılabilir veya toplulaştırılabilir.

İhale yetkilisi ve ihale birimi

MADDE 10- (1) İhale yetkilisi Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu bu yetkisini, sınırlarını açıkça belirlemek kaydıyla devredebilir.

(2) Yetki limitleri ile bu limitlere kadar olan ihtiyaç taleplerini onaylama yetkisi, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) İhale yetkilisi tarafından, tüm, birkaç veya belli bir ihale için ya da ihalelerin türü, konusu, niteliği, miktarı, yaklaşık maliyeti, usulü ve benzeri gruplar esas alınarak uygulanacak kurallar, yeterlik şartları ve özel hükümler belirlenebilir. Bu tür belirlemeler yetki limitlerine bağlı olarak ihale yetkililerince ihale veya ihale planı onayı ile birlikte, onaya ek olarak veya bunlardan bağımsız olarak da yapılabilir.

(4) İhale birimleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Genel Müdürlük teşkilatında ihale yetkisi verilmiş birimler.

b) Bölge, işletme ve şube müdürlüklerinde ihale yetkisi verilmiş birimler.

İhale onayı

MADDE 11- (1) İhale taleplerine ilişkin hazırlık işlemlerinin tamamlanması üzerine ihale birimi tarafından ihale onay belgesi hazırlanır. Onaylanmış ihale planı ile talep sahibi birimlerden gelen lüzum fişi ve ekleri esas alınarak hazırlanan ihale onay belgesi, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlanmasından sonra ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(2) İhale onay belgesi ihale yetkilisince onaylanmadan ihaleye çıkılmaz.

(3) İhale onay belgesi ihale yetkilisi tarafından gerekli görülen değişiklikler ve eklemeler yapılarak da onaylanabilir.

(4) İhale onay belgesinde gerekçesi belirtilerek yetki limitleri kapsamında tekrar onay alınmak suretiyle her türlü değişiklik ve eklemeler yapılabilir.

(5) Belli bir ihale için birden fazla uygulanabilir mevzuat ve ihale usulü seçeneğinin bulunması durumunda bu seçenekler ihale onay belgesinde belirtilmek suretiyle ihale yetkilisinin bunlar arasından seçim yapması sağlanabilir.

İhale komisyonunun kurulması

MADDE 12- (1) İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere ihale komisyonunu görevlendirir.

(2) İhale komisyonu, tek sayıda olmak üzere başkan dâhil en az beş kişiden oluşur. Üyelerden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve diğer bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur. İhaleyi gerçekleştiren birimde görevli üyelerden biri raportör üye olarak belirlenir. İhale komisyonunun görevlendirilmesi sırasında komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları belirtilir.

(3) İhale komisyonunun ihaleyi gerçekleştirecek birim, talep sahibi birim ve ilgili diğer birimlerin personelinden oluşturulması esastır. Ancak; ihaleyi yapan idarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde, başka idarelerden komisyona üye alınabilir.

(4) İhale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında, başka adlar altında komisyonlar kurulamaz.

(5) İhale yetkilisi komisyon üyesi olamaz. Yönetim Kurulunun ihale yetkilisi olması halinde, Yönetim Kurulu üyeleri ihale komisyonlarında görev alamazlar.

(6) İhale komisyonu karar ve tutanaklarının hazırlanması dâhil tüm idari işlem ve yazışmalar ihaleyi gerçekleştiren birimde görevli raportör üye tarafından yürütülür.

İhale komisyonunun görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 13- (1) İhale komisyonu, gelen başvuru veya teklifleri değerlendirerek gerekçeli kararını ihale yetkilisinin onayına sunmakla görevlidir.

(2) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. İhale komisyonu üyeleri çekimser oy kullanamazlar. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyon başkanı ve üyeleri, kararlarından sorumludur. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkanı ve komisyon toplantılarına katılan üyelerin adları soyadları görev unvanları belirtilerek imzalanır.

(3) İhale komisyonu üyeleri kararlarında bağımsız olup görevlerine müdahale edilemez ve herhangi bir telkinde bulunulamaz.

(4) İhale komisyonu üyelerinin, ihalenin ilk oturumundan önce gizlilik ve tarafsızlık beyanını imzalaması zorunludur.

(5) İhale komisyonunun asıl üyeler ile toplanması esastır. İzin, rapor veya görevlendirme gibi sebeplerin varlığı halinde asıl üye, ihale komisyonundaki görevinden mazeretli sayılır. Bu durumda mazeretine esas belgesini komisyon başkanına sunmak zorundadır. Asıl üyenin yerine geçen yedek üye, geçerli mazeret durumları hariç ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam eder.

(6) İhale komisyonu, aday veya isteklilerce sunulan belgelerde tereddüt duyulan hususlara ilişkin gerekli incelemeyi yapmaya yetkilidir. Bu kapsamda kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge isteyebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan taleplerin ilgililerce ivedilikle yerine getirilmesi istenir. İhale komisyonu gerek gördüğü takdirde teknik konularda ilgili birimler, üniversiteler, o işe özel tutacağı danışmanlar, özel kuruluşlar ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarından istişari mahiyette görüş alabilir. İhale komisyonu bu görüşlere katılıp katılmamakta serbest olup alınan görüşler ihale komisyonunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(7) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale dokümanının bir örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde elektronik ortamda veya basılı şekilde ihale komisyonu üyelerine verilir.

(8) İhale komisyonunun, aday ve isteklilerden veya kurum ve kuruluşlardan bilgi veya açıklama isteme ya da görüş sorma dâhil değerlendirmeye esas bilgi ve belgelerin tamamlandığı günden itibaren 5 (beş) iş günü içinde değerlendirmeyi tamamlaması esastır.

İhale komisyonu kararlarında bulunması gereken hususlar

MADDE 14- (1) İhale komisyonu kararında aşağıdaki hususlardan uygun olanlara yer verilir:

a) Karar tarihi ve numarası.

b) İşin adı.

c) İhale tarih ve saati.

ç) İhale usulü.

d) Yaklaşık maliyet.

e) Başvuru yapan adayların adları ve ticaret unvanları.

f) Teklif veren isteklilerin adları ve ticaret unvanları ile teklif ettikleri bedeller.

g) Sınır değer.

ğ) Aşırı düşük, dengesiz ve ön yüklemeli teklifler.

h) Geçerli teklifler.

ı) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin adı ve ticaret unvanı ile teklif fiyatı.

i) Belirlenmişse ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin adı ve ticaret unvanı ile teklif fiyatı.

j) Başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılan aday ve isteklilerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri.

k) İhale iptal edilmiş ise gerekçesi.

l) İhale komisyonunca yapılan toplantı tarihleri ve alınan kararlar ile yazışmalar.

m) Diğer hususlar.

İhale işlem dosyası

MADDE 15- (1) Tüm ihaleler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada lüzum fişi, ihale onay belgesi, yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân ve davet metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular ve teklifler, ihale komisyonu tutanak ve kararları, şikâyetler, ön mali kontrol işlemlerine ilişkin belgeler, imzalanan sözleşme gibi ihale süreci ile ilgili bütün bilgi ve belgeler bulunur. İhale işlem dosyasının bir bölümü veya tamamı elektronik ortamda hazırlanabilir ve/veya saklanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale ve Alım Usulleri ile Gümrük ve Nakliye İşlemleri

İhale usulleri

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik kapsamında aşağıdaki ihale usulleri uygulanır:

a) Açık ihale usulü.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

c) Pazarlık usulü.

Açık ihale usulü

MADDE 17- (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

(2) İhale tarihinden en az 7 (yedi) gün önce ilân yayımlanır.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 18- (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonrasında idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

(2) Yeterlik sistemi kurulan, özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özellikleri gerekli olan netlikte belirlenemeyen, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan, yapım tekniği açısından özellik arz eden, uzmanlık, ileri teknoloji veya tasarım gerektiren ihaleler bu usule göre yapılabilir.

(3) İdarece ihale konusu alanda bir yeterlik sistemi kurulması halinde, ön yeterlik şartlarını sağlayan en az 5 (beş) isteklinin belirlenebilmesi kaydıyla yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilir. Diğer durumlarda teklif vermeye davet edilecek isteklilerin belirlenebilmesi için en az 7 (yedi) gün süreyle ön yeterlik ilânı yayımlanır.

(4) Ön yeterlik dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Ön yeterlik dokümanında belirtilmek kaydıyla, yeterlikleri tespit edilenler arasından dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilir.

(5) İsteklilere, tekliflerini hazırlayabilmeleri için ihale tarihinden en az 7 (yedi) gün önce davet mektubu ve ihale dokümanı gönderilir. İhale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

(6) İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması ve yurt dışı alımlar hariç yeniden ilân yayımlanması halinde daha etkin rekabet sağlanacağının öngörülmesi durumunda gerekçesi belirtilmek kaydıyla ihale yetkilisinin onayı ile ihale iptal edilebilir.

(7) Davet edilmeyen istekliler tarafından verilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

(8) İsteklilerden teknik çözümlerini ve/veya fiyat tekliflerini birlikte veya sonraki aşamalarda vermeleri istenebilir.

(9) İsteklilerle teknik şartnamenin ve/veya sözleşme koşullarının netleştirilmesi veya sunulan teknik çözümlerin değerlendirilmesi ya da sayısının azaltılması amacıyla görüşmeler yapılabilir. İsteklilerin izin vermediği bilgiler diğer isteklilerle paylaşılmaz.

(10) Teklif verme süresi içerisinde hiç teklif gelmemesi halinde, ihale yetkilisinin onayıyla teklif verme süresi uzatılabilir. Teklif verme süresinin uzatılması halinde bu durum, davet edilen isteklilere bildirilir.

(11) İhaleye hiç teklif gelmemesi veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, teklif vermeyen isteklilerden teklif vermeme gerekçeleri yazılı olarak istenerek ihale dokümanı gözden geçirilir, varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

(12) Elektronik eksiltme uygulanmayan ihalelerde, teklif veren istekli sayısının üçten az olması durumunda, ihale komisyonu teklif sunan isteklilerden ilk tekliflerini aşmamak kaydıyla bir kez daha fiyat teklifi ister. Bu durumda, ikinci kez teklif vermeyen isteklilerin ilk teklifleri geçerli kalmak üzere, verilen ikinci tekliflere göre ihale sonuçlandırılır.

Pazarlık usulü

MADDE 19- (1) Aşağıdaki hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması ya da olası tehlikelerin engellenmesi açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

c) İdarenin taraf olduğu mevcut bir sözleşmenin ortadan kalkması sebebi ile yeni bir ihalenin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçların temin edilecek olması.

ç) İşlerin yüklenici nam ve hesabına yapılması.

d) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

e) İdarenin ana faaliyetlerini, enerji arz güvenliğini, çevre güvenliğini, iş sürekliliğini veya kamu hizmetlerini aksatabilecek nitelikte olayların ortaya çıkması nedeniyle acil olarak temin edilmesi gereken mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

f) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen ve Kamu İhale Kurumunca güncellenen limit tutarının 3 (üç) katına kadar olan danışmanlık hizmetleri.

g) İdarenin yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen ve Kamu İhale Kurumunca güncellenen limit tutarının yurt içi alımlarda 5 (beş) katına, yurt dışı alımlarda ise 20 (yirmi) katına kadar olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

(2) Yeterlik sistemi, geçmiş deneyim, ticaret odalarıyla yapılan görüşmeler, internette yer alan bilgiler ve piyasa araştırmalarından faydalanılarak ihale konusu alanda faaliyet gösteren, en az 5 (beş) istekli davet edilerek teklif istenir. Ancak yurt dışı alımlarda, ivedi hallerde veya davet edilebilecek 5 (beş) istekli bulunamaması durumunda, gerekçesi belirtilmek kaydıyla ihale yetkilisinin onayı ile tespit edilebilen istekliler, sayı şartı aranmaksızın, teklif vermeye davet edilebilir.

(3) İsteklilerden yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.

(4) Geçerli teklif sunan bütün isteklilerden ilk tekliflerini aşmamak kaydıyla bir kez daha fiyat teklifi istenir. Bu durumda, ikinci kez teklif vermeyen isteklilerin ilk teklifleri geçerli kalmak üzere, verilen ikinci tekliflere göre ihale sonuçlandırılır.

(5) Mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Doğrudan temin

MADDE 20- (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaçla ilgili özel bir hakka sahip olması.

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için ihtiyaç duyulan mal ve hizmetin, fiyatın makul olması ve sözleşmesindeki iş artış oranını geçmemek koşuluyla asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve süresi 5 (beş) yılı geçmeyen sözleşmeyle ilk alım yapılan yükleniciden alınması.

ç) Çıkılan ihalenin herhangi bir nedenden dolayı iptal edilmesi veya ihale sürecinin neticelendirilememesi durumunda, yeniden çıkılacak ihalenin sonuçlandırılmasına kadar geçecek sürede doğacak acil ihtiyaçların temin edilmesi.

d) Yetkili servislere yaptırılması gereken malzeme dâhil bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin alımlar.

e) Bir mal, ekipman veya tesis için gerekli performansın veya fonksiyonel garantinin sağlanabilmesi amacıyla belirli mal ve hizmetlerin belirli bir tedarikçi veya hizmet sunucusundan temin edilmesinin gerekli olması.

f) İdarenin, bu Yönetmelik kapsamındaki ihtiyaçlarına yönelik yapılacak taşınmaz mal alımı veya kiralanması.

g) Yurt içi ve yurt dışı gümrük ve nakliye hizmetleri.

ğ) Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak danışmanlık ve hizmet alımları.

h) Bireysel danışmanlardan hizmet alımları.

ı) İhtiyaçların kamu kurum ve kuruluşlarından karşılanması.

i) Niteliği gereği ihtiyacın yükseköğretim kurumlarından karşılanmasının uygun görülmesi.

j) 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde Büyükşehir Belediyesi sınırları için belirtilen ve Kamu İhale Kurumunca güncellenen limit tutarın yurt içi alımlarda 5 (beş) katına, yurt dışı alımlarda ise 10 (on) katına kadar olan ihtiyaçların temin edilecek olması.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, komisyon kurma, yeterlik kurallarını arama, teminat alma ve sözleşme yapma zorunluluğu bulunmaksızın ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından, piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

(3) İsteklilerden idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak üzere teklifini hazırlaması için yeterli süre tanınarak teklif istenir. Teklif isteme ve alma dâhil olmak üzere yapılacak her türlü yazışmalar, posta ile yapılabileceği gibi faks, elektronik posta, kurye veya internet üzerinden de yapılabilir.

(4) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda; yaklaşık maliyetin tespiti, teklif alma ve sipariş verme işlemleri kamu veya özel kurum ve kuruluşlarına ait internet siteleri, çevrim içi elektronik ticaret siteleri veya benzeri uygulamalar üzerinden yapılabilir. Bu durumda ihtiyaçlar bu yerlerden aynı tarihte fiyat araştırması yapılarak ve sipariş verilerek ya da bu yerlerde aynı veya benzer nitelikteki ürünlerin birden fazla tedarikçi tarafından teklif edilebilmesi ve idarece en uygun olanın tercih edilebilmesi halinde yaklaşık maliyet belirlenmeksizin ve başka firmalardan teklif istenmeksizin doğrudan bu yerlerden sipariş vermek suretiyle temin edilebilir.

(5) Fiyatların ve tekliflerin ivedi hallerde veya zorunlu nedenlerle veya yurt dışı alımlarda daha fazla kişi veya yer belirlenememesi hali hariç en az üç farklı kişi veya yerden istenmesi esastır.

(6) Gelen fiyat bildirimleri ve tekliflerin sayısına bakılmaksızın alım sonuçlandırılır.

Gümrük işlemleri

MADDE 21- (1) Tüm ithalat, ihracat ve gümrük işlemleri idarece yetki verilmiş birimler tarafından yapılır. Gümrükleme işlemleri, gümrük müşavirliği hizmeti veren firmalara da yaptırılabilir.

(2) Gümrük işlemlerinin yürütülmesi ile görevlendirilen birimler aşağıdaki gümrük işlemlerini takip eder:

a) Sipariş edilen mal ve hizmetin belirtilen sevk süresi içinde belirlenen gümrük müdürlüğüne getirilmesi dış satın alma birimi ile koordineli olarak sağlanır.

b) İthalat vesaiki, mali işler birimi tarafından temin edilerek gümrük işlemlerini yürütmekle görevli birime teslim edilir. Bedelsiz gelen mal ve hizmetlerde gümrük evrakları sipariş veren birim tarafından temin edilerek gümrük birimine teslim edilir.

c) Gümrük işlemlerini yürütmekle görevli birim, gerekli evraklar ile birlikte gümrük giriş beyannamesini düzenleyerek tescilini yapar. Tescili yapılan beyannameye ait malzemeyi veya hizmetin gümrük işlemlerini tamamlar ve gümrükten çeker.

ç) Gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra açılan akreditifin kapatılması için ilgili evraklar mali işler birimine veya akreditifi açan birime gönderilir.

d) İthalatı yapılacak malzemeler, giriş yaptığı gümrükte işlemleri tamamlanarak, ilgili birime gönderilir. Ağırlık ve boyut bakımından uygun olan malzemeler ekonomik bakımdan daha düşük maliyetle ithalatı yapılabilecek gümrüklere aktarılabilir. Yurt dışından gelen mal ve hizmetlerin ithalatın yapılamayacağı gümrüklere gelmesi halinde, bu tür mal ve hizmetlerin gümrükleme işlemleri ithalatın yapılabileceği gümrüklere aktarılarak yapılır.

e) Tamir ve bakım amacı ile yurt dışına gönderilecek malzemeye ait proforma fatura, teknik rapor, garanti belgesi, bakım onarım sözleşmesi, malzemenin hangi vasıta ile gönderileceği, malzemelerin ölçüleri, kap miktarı, kap içindeki malzeme miktarı, fotoğrafı, seri numarası, teslim şekli ve gideceği adres ile tamirat ve bakımın bedelli mi yoksa bedelsiz mi yapılacağını içeren yazı gümrük işlemlerinin yapılmasını talep eden birim tarafından gümrük işlemlerini yürütmekle görevli birime gönderilir.

Nakliye işlemleri

MADDE 22- (1) Dış piyasalardan temin edilen malzemelerin nakil işlemlerinin Türk bayraklı vasıtalar ile nakledilmesi esastır. Aktarma yapılmasında sakınca olmayan malzemelerin nakledilmesinde; Türk bayraklı nakil vasıtalarının bulunmadığı noktalardan Türk bayraklı vasıtaların bulunduğu noktaya kadar yabancı bayraklı vasıtalar ile nakil işlemleri yapılabilir. Aksi takdirde yabancı bayraklı vasıtalar ile direkt olarak nakledilmesi sağlanır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yurt içinden veya yurt dışından satın alınan veya bakım ve onarım hizmet alımı kapsamında yurt içinde başka bir yere veya yurt dışına gönderilen ve bakımı yapıldıktan sonra geri getirilen her türlü malzeme için hava, kara veya deniz nakliyesi işleri hizmeti alımı, yeterlikleri idarece tespit edilen firmalardan doğrudan temin yoluyla karşılanabilir.

İhtiyaçların kamu kurum ve kuruluşlarından karşılanması

MADDE 23- (1) İhale yetkilisinin onayı ile genel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, özel bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, sayılan bu kuruluşların sermayesindeki payı %50’yi aşan her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıkları ile 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında sayılan kurum ve kuruluşlardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla özel kuruluş kanunları ile kurulan vakıf veya bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik işletme veya şirketlerden, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, yaklaşık maliyet belirlenmek şartıyla başka firmalardan teklif istenmeksizin bu kuruluşlardan teklif almak ve sipariş vermek suretiyle doğrudan temin edilebilir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki kurum ve kuruluşlarla, her türlü veya belirli mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin temini amacıyla protokol imzalanabilir veya çerçeve anlaşma yapılabilir.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak görüşmeler; ihale biriminin koordinasyonunda, resmî yazışma ile veya resmî elektronik posta adresleri kullanılarak elektronik posta ile veyahut yapılacak toplantılarda görüşülen hususların tutanak altına alınması suretiyle, bu yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak yapılabilir.

(4) Resmî yazışmalar ve yapılan görüşmeler sonunda görüşülen ve anlaşma sağlanan hususlar belirtilmek suretiyle hazırlanan sözleşme tasarısı, talep sahibi birimin görüşü alınarak ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(5) İhale yetkilisi;

a) Uygun görmesi halinde mutabakat sağlanan konularda hazırlanan sözleşmeyi imzalar,

b) Yeniden görüşülmek üzere iade eder,

c) Görüşmeleri sonlandırmak suretiyle alımı iptal eder.

(6) Bu madde kapsamında yapılan ihalelerde sipariş verilebilir veya sözleşme yapılabilir ancak teminat şartı aranmayabilir.

(7) Birinci fıkra kapsamındaki kurum ve kuruluşların ürettikleri, sattıkları veya kiraladıkları mal ve hizmetler için yaklaşık maliyetin tespiti ile teklif alma ve sipariş verme işlemleri bunların resmî internet siteleri, bunlar tarafından işletilen çevrim içi elektronik ticaret siteleri veya idareye özel benzeri uygulamalar üzerinden yapılabilir.

(8) İdarenin ihtiyaçları benzer nitelikteki mal ve hizmetlerin birden fazla tedarikçi tarafından teklif edilebilmesi ve idarece en uygun olanın tercih edilebilmesi şartıyla, yaklaşık maliyet belirlenmeksizin ve başka firmalardan teklif istenmeksizin doğrudan birinci fıkra kapsamındaki kurum ve kuruluşların resmî internet siteleri, bunlar tarafından işletilen çevrim içi elektronik ticaret siteleri veya idareye özel benzeri uygulamalar üzerinden teklif almak ve sipariş vermek suretiyle temin edilebilir.

Çerçeve anlaşmalar

MADDE 24- (1) Çerçeve anlaşma, idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmadır.

(2) Aşağıdaki durumlarda 48 aya kadar çerçeve anlaşma yapılabilir:

a) Aynı veya benzer gerekliliklere, şartnamelere veya iş tanımlarına dayalı olarak sık sık veya periyodik olarak ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

b) İdarenin farklı birimlerinin aynı mal ve hizmetler ile yapım işlerine ihtiyaç duyması ve talep toplulaştırmanın toplu alım indirimleri sağlayabilecek olması.

c) Acil durumlara ilişkin planlama yapılması.

ç) Kompresör istasyonları ile vana istasyonlarında sürekli olarak bakım ve onarım esnasında ihtiyaç duyulan mal ve hizmetler.

d) Kalibrasyon hizmetleri.

e) Sürekli olarak yapılan doğal gaz ve petrol boru hatları bakım ve onarım hizmetleri ile münferit olarak ortaya çıkan acil durum operasyonları gibi, zamanı, yeri ve yapılacak işin miktarının baştan belli olmadığı, zaman içerisinde gerek görüldüğünde alım yapılmak üzere, bedelinin işin tamamlanmasıyla ödeneceği durumlarda ihtiyaç duyulan mal ve hizmetler.

f) Danışmanlık hizmetleri.

g) Piyasada hazır halde bulunan malların tedariki.

(3) Çerçeve anlaşma konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi, birim fiyat üzerinden açık ihale usulü ile yapılır. İlan yayımlanan hallerde veya ilân yayımlanmaksızın tek başına kamu kurum ve kuruluşları ile çerçeve anlaşma yapılabilir.

(4) Çerçeve anlaşma için sunulan tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda teklifleri geçerli kabul edilen istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlanmak suretiyle sıralanarak liste oluşturulur ve listedeki isteklilerin tamamıyla veya ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla belirli sayıda istekli ile çerçeve anlaşma imzalanır. Fiyatların makul olması kaydıyla bir istekli ile de çerçeve anlaşma yapılabilir.

(5) Çerçeve anlaşma yapılacak isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit edilir. Çerçeve anlaşmalarda teklif istenecek mal ve hizmetler ile yapım işlerinin münferit sözleşme tasarılar, şartnameleri veya iş tanımları ile mümkün olan hallerde öngörülen miktarları ve fiyatlarına yer verilir.

(6) Çerçeve anlaşma imzalandıktan sonra teklif isteme ve sipariş verme süreçleri kısmen veya tamamen elektronik ortamda yürütülebilir.

(7) Münferit sözleşmeye davet edilen istekliler çerçeve anlaşmada belirlenen fiyat üzerinde fiyat teklif edemezler.

(8) İhale dokümanında belirtilmek kaydıyla üçten daha fazla istekli ile çerçeve anlaşma yapıldığı durumlarda sırayla her seferinde farklı üç istekli münferit sözleşmeye davet edilerek teklif istenebilir.

(9) Fiyat farkı ödenmesi öngörülen hallerde ödeme sözleşmedeki koşullar uyarınca güncellenen fiyat üzerinden yapılır.

(10) İhalede ve münferit sözleşmede geçici teminat istenmez.

(11) Çerçeve anlaşma yapılan kişilerin ihalede aranan katılım şartları ve yeterliklerinin devam edip etmediği idarece periyodik olarak veya gerekli görüldüğü zamanlarda kontrol edilebilir. Yeterliği devam etmeyenler ile teklif vermeye davet edildiği halde iki kez geçerli teklif vermeyen isteklilerin çerçeve anlaşmaları feshedilir. Bu durumda istekliler idareden herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

(12) Münferit sözleşmeye davet edildiği halde ihale dokümanında belirtilen süre içerisinde sözleşme imzalamayan istekliyle yapılan çerçeve anlaşma feshedilir ve istekli hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(13) Çerçeve anlaşma yapılmış olması, idareye alım yapma yükümlülüğü getirmez. İdare, çerçeve anlaşma kapsamındaki ihtiyaçlarını bu Yönetmelikte yer alan diğer usulleri kullanmak suretiyle de temin edebilir.

Yeterlik sistemi

MADDE 25- (1) İdare, onaylanmış ihale planını dikkate alarak bir yeterlik sistemi kurabilir. Yeterlik sisteminin kapsamı; ihalelerin türü, konusu, niteliği, miktarı, yaklaşık maliyeti, rekabet koşulları ve yapılma sıklığı gibi hususlar değerlendirilmek suretiyle belirlenir.

(2) Yeterlik sistemine başvuru koşulları ile değerlendirmeye ilişkin kurallar ilân edilerek duyurulur. Bu ilânlarda teknik şartnameler ve sözleşme tasarılar da yayımlanabilir. İdarenin yapacağı ihalelere katılmak isteyen tedarikçi, hizmet sunucusu, danışman veya yapım müteahhidinin ilgili kategorilerde sunulması gereken bilgi ve belgeleri tamamlayarak başvuruda bulunmaları talep edilir. Başvuru koşulları ile değerlendirmeye ilişkin kurallar gerektiğinde güncellenebilir.

(3) Adayların yeterliği, ilânda belirtilen hususlar esas alınarak değerlendirilir. Adaylar ihalelerin türü, konusu, niteliği, miktarı, yaklaşık maliyeti gibi hususlar esas alınarak farklı yeterlik seviyelerine göre gruplara ayrılabilir. Değerlendirmede fiyat dışı unsurlara yönelik kriterlere de yer verilebilir.

(4) Yapılan değerlendirme sonucunda teknik liyakat ve yeterlilikleri idare tarafından kabul edilerek uygun bulunan adaylar, yeterlik sistemine kaydedilir. Kayıtlı kişiler, başvurmasalar bile yeterli bulundukları diğer kategorilere de kaydedilebilir.

(5) Yeterlik sistemine kayıt için başvuran ancak yapılan değerlendirme sonucunda yeterli bulunmayan başvuru sahipleri, varsa eksik bilgi ve belgelerini tamamlayarak ya da yeterlik şartlarını sağlayabilecek farklı bilgi ve belgelerle tekrar başvuruda bulunabilir.

(6) Yeterlik sistemine kayıtlı bilgi ve belgeler, başvuru veya tekliflerin verildiği tarih itibarıyla son durumu göstermesi ve güncel olması halinde tekrar beyan edilmez ve sunulmaz.

(7) Kamu ihalelerinden yasaklı olan gerçek veya tüzel kişiler diğer tüm yeterlilikleri sağlasa bile yeterlik sistemine kaydedilmeyeceği gibi kamu ihalelerinden yasaklandığı tarih itibarıyla eğer yer alıyorlarsa sistemden çıkartılır.

(8) Yeterlik koşullarında ve durumlarında değişiklik olan kişiler bu durumu ivedilikle idareye, her halükarda sözleşme imzalamadan önce bildirmek zorundadır. Sözleşme imzalandığı tarihte yeterlik koşullarını ve ihalede aranan şartları sağlamadığı anlaşılan kişilerle yapılan sözleşmeler feshedilir ve teminatları gelir kaydedilir, ayrıca bu kişiler hakkında 4734 sayılı Kanunda belirtilen yasaklama hükümleri uygulanır.

(9) Kategoriler itibarıyla gerçek kişilerin yeterlik sistemine kaydedilip kaydedilmeyeceği başvuru koşullarında belirtilir.

(10) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerde verilen geçerli başvuru ve teklif sahibi kişiler de yeterlik sistemine kaydedilebilir.

(11) Yeterlik sistemine kayıtlı olan kişilere ait bilgi ve belgeler ile sertifikalar idarece periyodik olarak veya gerekli görüldüğü zamanlarda yeni bilgi ve belge istenerek veya mevcut kayıtların geçerli olduğu teyit ettirilerek ya da bu kişilerin ihalelere başvuru veya teklif sunması, yüklenici olması ve yeni bilgi ve belgeler sunması halinde güncellenebilir.

(12) İhale yetkisi verilen birimler itibarıyla, bir veya birden fazla yeterlik sistemi kurulabilir ve/veya idarenin tüm ihale birimleri aynı yeterlik sistemini kullanabilir.

(13) Yeterlik sistemine kayıtlı kişilere durumlarını gösterir sertifika düzenlenebilir. İhalelerde yeterlik ve katılım şartlarını tevsik etmek için bu sertifikalar beyan edilebilir. Sertifikalar idarece belirlenen usul ile periyodik olarak ve/veya gerekli görülmesi halinde yenilenebilir veya güncellenebilir.

(14) Başvurusu uygun bulunup yeterlik sistemine kaydedilenler ile sertifika verilenler, ihalelerde istenen ek bilgi ve belgeleri ihale dokümanında belirtilen şekilde beyan eder veya sunarlar.

(15) Yeterlik sistemine başvuru üzerine yapılacak değerlendirme ile kayıtlı kişilere sertifika verilmesine ilişkin değerlendirme, oluşturulacak komisyonlar marifetiyle de yapılabilir.

Danışmanlık hizmetleri

MADDE 26- (1) Danışmanlık hizmetleri danışmanlar tarafından yürütülür.

(2) İdare, danışmanlık hizmeti almak üzere ihaleye çıkacağı işin tanımını hazırlar. İş tanımında aşağıda belirtilen hususlardan gerekli olanlara yer verilir:

a) Projenin amaç ve hedefleri.

b) İşin kapsamı.

c) Hizmetin geçmişine ilişkin çalışmalar.

ç) Destek bilgiler (iş ile ilgili mevcut çalışmaların listesi, veriler ve benzeri).

d) Bilgi transferi koşulları.

e) Eğitim gereksinimi.

f) İstenilen hizmet ve araştırmaların listesi.

g) Uyulacak mevzuat.

ğ) Beklenen çıktılar (rapor, harita, tasarım ve benzeri).

h) Hizmet süresi ve/veya takvimi.

ı) Coğrafi gereksinimler, lojistik, işletmeye alma süresi ve benzeri

i) İdare ve danışmanın birbirlerine karşı sorumlulukları.

j) Danışmanlık hizmetinin (varsa) aşamaları.

k) Danışmanlık hizmetine konu olan işin idarece düşünülen devamı olup olmadığı.

l) Gerekli görülen diğer hususlar.

(3) Danışmanların seçiminde işin niteliğine göre %20 ile %50 arasında fiyat dışı unsur belirlenmesi esastır.

(4) İhale dokümanında belirtilmek şartıyla danışmanlık hizmetlerinde yeterlik belgeleri ile teknik ve mali teklifler ayrı zarflarda istenebilir, mülakat yapılabilir, geçici ve kesin teminat istenmeyebilir.

(5) İhale ve alım sürecinden ayrı olarak, bireysel danışmanların belirlenebilmesi amacıyla ilân veya davet yapılabilir. İlân veya davet mektubuna görev tanımı eklenerek seçim kriterleri belirtilir. İdare seçim sürecinde mülakat yapabilir. Danışmanların niteliği esas alınarak yapılacak yeterlik değerlendirmesi sonucunda seçilen danışmanlar ile idarece belirlenecek niteliğe dayalı fiyat tarifesi veya teklif fiyatları üzerinden sözleşme imzalanabilir.

(6) Bireysel danışmanlardan geçici ve kesin teminat istenmez. Bireysel danışmanlar, idare tarafından personel olarak çalıştırılmazlar.

(7) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(8) Danışmanlık hizmetlerinde; tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, hatalı yaklaşık maliyet tespiti gibi sözleşme ile taahhüt ettiği işlerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılmaması, meslek ahlakına uygun davranılmaması, bilgi ve deneyimin idarenin yararına kullanılmaması ve benzeri nedenlerle meydana gelen zarar ve ziyandan danışmanlık hizmeti sunan yüklenici doğrudan, yapı denetimi hizmetinin sunulduğu durumda ise yapım işini üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle birlikte 15 (on beş) yıl süre ile müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre danışmanlık hizmeti sunan yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Elektronik Uygulamalar

Elektronik ihale

MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde, ihale yetkilisinin uygun görmesi halinde ihale süreci ile ilgili aşamalar, iş, işlem ve eylemler ile her türlü bildirimler kısmen veya tamamen elektronik ortamda idare tarafından veya Kamu İhale Kurumu tarafından işletilen uygulamalar üzerinden gerçekleştirilebilir.

(2) Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde elektronik ortamda verilmeyen teklifler kabul edilmez.

(3) Elektronik ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin elektronik ortamda idare tarafından işletilen uygulamalara veya EKAP’a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise gerçek ve tüzel kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir. İdare tarafından işletilen uygulamalara kayıt için idare ile gerçek ve tüzel kişiler arasında bir protokol düzenlenir. Protokolde, kullanıcı hesapları açılması için gerçek ve tüzel kişi adına işlem yapmaya yetkili kişiler ile en fazla iki adet imza yetkilisi belirtilir.

(4) İdare tarafından işletilen uygulamalarda, isteklilere, elektronik teklifler verebilmeleri için kullanıcı adı ve şifreleri idare tarafından gönderilir. Kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifrenin muhafaza edilmesi, yetkisiz kişilere kullandırılmamasından kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler sorumludur. Bu kişiler tarafından yapılan tüm işlemler kayıt altına alınır ve her türlü işlemde bu kayıtlar esas alınır.

(5) Elektronik ihaleye katılacak aday ve isteklilerin başvuru veya teklif vermek için ihale dokümanını elektronik ortamda indirmesi zorunludur. Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmesi yeterlidir. Dokümanın indirilmesi için herhangi bir bedel talep edilemez.

(6) İdare tarafından işletilen uygulamalarda, idare ile kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler arasında yürütülen elektronik ihale sürecine ilişkin her türlü bilgi ve belge alışverişinin güvenliği, gizliliği ve kişisel verilerin korunması idare tarafından sağlanır. İhale sürecinde idare tarafından aday ve isteklilerle ilgili olarak elde edilen bilgiler, sadece sağlanma amacı ile sınırlı olarak kullanılır ve hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarılamaz. Gerçek ve tüzel kişiler, kendi bilgisayarlarında elektronik ihalede kullanılmak üzere oluşturacakları bilgilerin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludur.

Elektronik teklif

MADDE 28- (1) Elektronik teklifler, elektronik ortamda EKAP üzerinden veya idare tarafından işletilen uygulamalar üzerinden ilgili standart formlar kullanılarak hazırlanır ve ihale tarih ve saatine kadar elektronik imzalı olarak gönderilir.

(2) İhalede istenen bilgi ve belgeler ihale dokümanında belirtilen yöntem uyarınca taranarak ve/veya ilgili standart formlar kullanılarak beyan edilmek suretiyle elektronik teklife eklenerek sunulur.

(3) Elektronik teklifler açılma saatine kadar şifrelenerek saklanır.

(4) Teknik arıza yaşandığının idarece tespit edilmesi halinde ihale kaldığı yerden devam etmek veya yeniden başlamak üzere durdurulabilir, ileri bir tarihe ertelenebilir veya iptal edilebilir.

Elektronik eksiltme

MADDE 29- (1) İhale dokümanında belirtilmek şartıyla ihale ve çerçeve anlaşmalarda istekliler, elektronik ortamda EKAP üzerinden veya idare tarafından işletilen uygulamalar üzerinden fiyat eksiltmek suretiyle yarışabilirler.

(2) Eksiltmelerde isteklilerin yeterliği, fiyat yarışmasından önce veya sonra tespit edilebilir.

(3) Pazarlık usulü ile yapılan ihaleler ile danışmanlık hizmeti ihalelerinde eksiltme uygulanmaz.

(4) Eksiltme belirli bir süre içinde istenildiği kadar teklif vermek veya her bir turda sırayla teklif vermek şeklinde uygulanabilir. Belirli bir süre içinde istenildiği kadar teklif verildiği hallerde son 3 dakikada teklif verilmesi halinde teklif verme süresi 5 dakika uzatılır.

(5) Elektronik eksiltmeye ilişkin teklif verme süresi, tur sayısı ve süresi, asgari indirim tutarı veya oranı, bağlantı koşulları ve benzeri şartlar ihale dokümanında belirtilir.

(6) Tek isteklinin katılması gibi rekabetin gerçekleşmediği durumlarda nedenleri araştırılarak ihale iptal edilebilir.

(7) Teknik arıza yaşandığının idarece tespit edilmesi halinde ihale kaldığı yerden devam etmek veya yeniden başlamak üzere durdurulabilir, ileri bir tarihe ertelenebilir veya iptal edilebilir.

(8) Bir turda hiçbir istekli tarafından indirim yapılmaması halinde eksiltme sona erer.

(9) Bir turda indirim yapmayan istekli sonraki turlara katılamaz.

(10) Eksiltme süresince en düşük teklif veya isteklinin sırası belirtilir. Yaklaşık maliyet ile istekliler ve sayısı eksiltme sona erene kadar açıklanmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhale Dokümanı ve Katılım Şartları

İdari şartname ve sözleşme tasarısı

MADDE 30- (1) İhale birimi talep sahibi birimlerden gelen lüzum fişi ve ekleri, onaylanmış ihale planı ve ihale yetkilisinin onayı doğrultusunda talep sahibi birimin de görüşünü alarak idari şartname ve sözleşme tasarısını hazırlar.

(2) İdari şartnamede, sözleşme tasarısında belirtilenler dışında 4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde yer alan hususlardan ilgili olanlar ile gerekli görülen diğer açıklama ve bilgiler belirtilir.

(3) İdari şartnamenin ekine başvuru veya teklif vermede kullanılacak teklif mektubu, teminat mektubu ve benzeri standart formlar eklenir. Başvuru veya tekliflerde idari şartname eki standart formların kullanılması zorunludur.

(4) Sözleşme tasarısında 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 7 nci maddesinde yer alan hususlardan ilgili olanlar ile gerekli görülen diğer açıklama ve bilgiler belirtilir.

Yeterlik şartları

MADDE 31- (1) İhalelere katılmak için ihale dokümanında belirtilen gerekli nitelik ve yeterliğe sahip olmak, ihale dokümanında istenen bilgi, belge ve teminatı vermek ve tebligat için adres bildirmek zorunludur.

(2) İhaleye katılacak veya yeterlik sistemine kaydolacak aday ve isteklilerden ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

a) Ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi için;

1) Bankalardan temin edilecek mali durumla ilgili belgeler,

2) İlgili mevzuat uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümleri ya da bunlara eşdeğer belgeleri,

3) İş hacmini gösteren toplam ciro,

4) Taahhüdü altında devam eden ve bitirilen yapım işlerinden elde edilen gelirlerin toplamından oluşan yapım işleri ile ilgili ciro,

5) Taahhüdü altındaki işlerin miktar ve tutarını gösteren bilgi ve belgeler,

6) Mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin belgeler,

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) Mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu tevsik eden belgeler,

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren belgeler,

3) İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin ilk ilân veya davet tarihinden geriye doğru yapım işlerinde en fazla son 15 (on beş) yıl içinde, mal ve hizmet alımlarında ise en fazla son 5 (beş) yıl içinde geçici veya ön kabulü yapılan, nitelik, parasal tutar, fiziki miktar, yapım tekniği gibi ihale dokümanında belirtilen özelliklere sahip iş deneyimini gösteren belgeler,

4) İhale konusu işin ifası için mevzuat gereği sahip olunması gereken sicil, izin, lisans, ruhsat veya benzeri belgeler,

5) Üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kalitenin sağlanmasına yönelik belgeler,

6) Organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

7) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde yönetici kadro ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,

8) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler,

9) Kalite kontrolden sorumlu olan teknik personele veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,

10) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

11) Tedarik edilecek malların numuneleri, fotoğrafları, katalogları, kullanma kılavuzları ve/veya demonstrasyonu,

12) Yerel deneyimi gösteren belgeler.

(3) İhale konusu işin niteliğine göre ikinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında belirtilir. Kamu kurum ve kuruluşları gibi ihalelere katılması halinde istenen bilgi ve belgeleri tabi oldukları mevzuat gereği sunamayan aday ve isteklilerin yalnızca sunabilecekleri veya dengi belgeleri sunmaları yeterli kabul edilir.

(4) Ortak girişimler için katılım ve yeterlik şartları ihale dokümanında belirtilir.

(5) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi 15 (on beş) yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, bu hususta 4734 sayılı Kanunda belirtilen ve Kamu İhale Kurumunca güncellenen limit tutar olarak hesaplanmak üzere bu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınabilir. Bu durumda ihale dokümanında benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri belirtilir.

(6) İhalelerde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ihale dışı bırakılmaya ilişkin hükümleri uygulanır.

(7) Bu madde kapsamında istenen bilgi ve belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği ve/veya beyan edilebileceği ile belgelerin sunuluş şekli ihale dokümanında belirtilir.

(8) Taahhütname olarak sunulan ve/veya beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik edici belgeler ile kopya olarak sunulan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini; ihale kararı öncesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olacağı öngörülen veya sözleşme öncesinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulması zorunlu olup bu belgelerin hangi aşamada sunulacağı ihale dokümanında belirtilir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması ile gerçeğe aykırı beyanda bulunulması veya ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olacağı öngörülen istekliler ile ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan ve/veya beyan edilen durumu tevsik eden belgeler ile kopya olarak sunulan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerinin sunulması gereken aşamada idarece talep edilen süre içerisinde verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

(9) İhalede sunulması gereken yabancı ülkede düzenlenen belgelerin o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi veya istenen belge yerine o ülke mevzuatında bulunan dengi bir belgenin sunulması ya da ilgili ülke mevzuatında dengi bir belgenin olmaması halinde bu hususa ilişkin noter onaylı yeminli bir beyanın sunulması gereklidir.

(10) İhale dokümanında belirtilmek şartıyla ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde, isteklinin ihalede sunduğu teklifi ile aynı ihale türünde idareden aldığı, uhdesinde sözleşmesi devam eden (sözleşmesinde belirtilmiş ise geçici veya ön kabulü, aksi halde kabulü yapılmamış) tüm işler birlikte dikkate alınabilir.

(11) İhale konusu mal ve hizmet alımı ile yapım işini daha önce yerine getirmiş yeterli sayıda aday ve istekli bulunamaması durumunda rekabeti artırmak amacıyla iş deneyimini gösteren belge aranmayabilir.

Yeterlik şartlarının sonradan değerlendirilmesi

MADDE 32- (1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği, piyasada hazır halde bulunan mallar ve danışmanlık dışı hizmetlerin ihaleleri ile elektronik eksiltme uygulanan tüm ihalelerde, isteklilerin ihaleye katılım ve yeterlik şartlarını sağlayıp sağlamadığına yönelik değerlendirme fiyat tekliflerinin değerlendirilmesi veya fiyat yarışması tamamlandıktan sonra yapılabilir.

(2) Taahhütname olarak sunulan ve/veya beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik edici belgeler, ihale kararı öncesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olacağı öngörülen istekliden istenir. İsteklinin, sunduğu tevsik edici belgelerden ihalede istenen katılım ve yeterlik şartlarını sağlamadığı anlaşılırsa teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve sırasıyla sonraki isteklilerle devam edilir.

Yerli istekliler ve yerli malı ile ilgili düzenlemeler

MADDE 33- (1) İhalelerde yerli istekliler ile yerli malına yönelik olarak aşağıdaki düzenlemeler esas alınır:

a) İhalelerde sadece yerli isteklilerin veya yerel üreticilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir.

b) Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

c) Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler veya yerel üreticiler lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve Kamu İhale Kurumu tarafından ilân edilen listede yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunludur. Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine de %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunludur.

ç) Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilir. Ancak, malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen, Kamu İhale Kurumu tarafından ilân edilen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması şarttır.

d) İhalelerde, yerli girdi oranı taahhüdü istenebilir, yerli girdi oranı fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir veya yerli girdi oranına %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

e) İsteklilerce teklif edilen malın yerli malı olduğu, yerli malı belgesi ile belgelendirilir. Yerli girdi oranının nasıl belirleneceği ise ihale dokümanında belirtilir.

f) İhale dokümanında belirtilmek şartıyla mal alımı ihalelerinde yerli olmayan malların oranının, teklifi oluşturan malların toplam değerinin %50’sini geçmesi durumunda teklif reddedilebilir.

g) Ortak girişimlerin yerli istekli veya yerel üretici sayılabilmesi için bütün ortaklarının yerli istekli veya yerel üretici olması gereklidir.

(2) Fiyat avantajı oranı ihale dokümanında belirtilir.

(3) Fiyat avantajı, avantaj sağlanmayan isteklilerin teklif ettikleri bedellerin, fiyat avantajı oranı kadar artırılması suretiyle uygulanır.

Ortak girişim

MADDE 34- (1) Ortak girişimler, birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumlulukları ile işin tamamını birlikte yaparlar. Konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanları ile ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar.

(2) İhalelere davet edilen aday veya istekliler, kendi aralarında veya davet edilmemekle birlikte ortak girişime ilişkin katılım ve yeterlik şartlarını sağlayan gerçek veya tüzel kişilerle ortak girişim yaparak başvuru veya teklif sunabilirler.

(3) İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idare, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtir. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair beyanname istenir. İş ortaklığı beyannamelerinde pilot ortak, konsorsiyum beyannamelerinde ise koordinatör ortak belirtilir.

(4) İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce beyannameye uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

MADDE 35- (1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenir.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurlar, bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ve hesaplama yöntemi ile değerlendirme yöntemi ihale dokümanında belirtilir.

Teminat olarak kabul edilen değerler

MADDE 36- (1) İhalelerde 4734 sayılı Kanun uyarınca teminat olarak kabul edilen değerler ile teklif para cinsinden olmak şartı ile döviz teminat olarak kabul edilir.

(2) Teminat mektupları dışındaki teminatlar; ilgisine göre Genel Müdürlükte mali işlerden sorumlu daire başkanlığı ile bölge müdürlükleri, işletme müdürlükleri ve şube müdürlüklerinin muhasebe birimlerine yatırılabileceği gibi nakit teminatlar idarenin belirteceği banka hesaplarına da yatırılabilir. Nakit teminatın bankaya yatırılması halinde banka makbuzu veya dekontun açıklama kısmına ihalenin adı yazılmalıdır. İhale komisyonu gerektiğinde bankalara yatırılan nakit teminatların teyidini isteyebilir.

(3) İstekliler teminat mektuplarını veya diğer teminatlar karşılığı aldıkları makbuzları tekliflerin ekine koyarlar. Teminat mektupları veya teminat karşılığı alınan makbuzlar dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınmaz.

(4) İlgili mevzuatına veya standart forma aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları ile tutar ve/veya vade açısından yetersiz olan teminat mektupları kabul edilmez.

(5) Teminat alınmayan durumlarda teminatın gelir kaydedilmesini gerektiren hallerin ortaya çıkması durumunda, teklif bedelinin %3’ü oranında geçici veya sözleşme bedelinin %6’sı oranında kesin teminat ilgisine göre istekliden veya yükleniciden tahsil edilir.

(6) Teminatlar diğer teminatlarla değiştirilebilir.

(7) Teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

İhale ilânı

MADDE 37- (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânda yer verilemez.

(2) İlanlarda, ihale gününden en az 5 (beş) gün öncesinde bilgi sahibi olunmasını sağlayacak şekilde düzeltme ilânlarıyla değişiklik yapılabilir.

(3) İhale ilânlarında aşağıdaki hususlar belirtilebilir:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası, elektronik posta ve internet adresi.

b) İhale kayıt numarası.

c) İhalenin adı, türü, konusu, niteliği, miktarı, iş kalemlerinin kodu ve usulü.

ç) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

d) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

e) İhaleye katılabilme şartları, tekliflerin verilmesinde ve sözleşme imzalanması esnasında istenilen bilgi ve belgelerin neler olduğu.

f) Teslim veya iş süresi.

g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

ğ) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde ise işin yapılacağı yeri.

h) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin nasıl belirleneceği.

ı) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

i) Teklif ve sözleşme türü.

j) Teklif ve ödemeye esas para birimi.

k) Kısmi teklif verilip verilemeyeceği.

l) Alternatif teklif verilip verilemeyeceği.

m) Geçici teminat alınıp alınmayacağı.

n) Tekliflerin geçerlilik süresi.

o) İhalenin, ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanuna tabi olmadığı.

ö) İdarenin ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu.

p) Gerekli görülen diğer bilgiler.

(4) İhalelerde yalnızca kısa ilân yayımlanabilir. Kısa ilânlarda bu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki hususların belirtilmesi zorunlu olup ayrıca gerekli görülen diğer açıklama ve bilgilere de yer verilebilir.

(5) İhaleler için ön ilân yayımlanabilir. Ön ilânlarda üçüncü fıkrada yer alan hususlardan uygun görülenler ile ihalenin yılın hangi çeyreğinde yapılmasının planlandığı belirtilir.

(6) İhale ilân süreleri ve kuralları aşağıda belirtilmiştir:

a) İlan sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. İlan sürelerine uyulmak üzere, ilânın yapılmasına kadar geçecek süre de göz önüne alınarak, ilânı yayımlayacak yerlere yeterli süre öncesinden ilân metinleri gönderilir.

b) İlan yapılması halinde, ilân süresi 7 (yedi) takvim gününden az olamaz.

c) İhale ilânları, idarenin internet adresinde yayımlanır. Ayrıca gerek görülmesi halinde, Kamu İhale Kurumu Bülteni, Resmî Gazete, yerel veya ulusal gazete veya bunların biri, birkaçı ya da tamamında da yayımlanabilir.

ç) Yerel gazetede yapılacak ilânlar, Basın İlan Kurumu aracılığı ile işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde yapılır. İşin yapılacağı yerin birden fazla olması durumunda idare, işin miktarına göre ilân yayımlanacak yeri tespit eder.

(7) İhale veya ön yeterlik için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale veya ön yeterlik tekrar ilâna veya davete gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen başvuru veya teklifler kabul edilir. İhale veya ön yeterlik saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlân veya davetten sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 38- (1) İlan veya davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar tespit edilerek davet edilenler ile doküman satın alanlara bildirilir.

(2) İlân veya davet yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da davet edilenler veya doküman satın alanlarca yazılı olarak bildirilmesi halinde ihale yetkilisinin onayı ile ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, davet edilenlerle ihale dokümanı satın alanlara son başvuru veya teklif verme gününden beş gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde faks, elektronik posta, posta veya kurye ile zeyilname talebinde bulunan kişiler belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir. Yapılan zeyilnameler ihale dokümanına eklenir.

(3) Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle başvuru ve tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, son başvuru veya ihale tarihi zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, başvuru veya teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan aday ve isteklilere başvuru ve tekliflerini geri çekerek yeniden başvuru ve teklif verme imkânı sağlanır.

(4) Davet edilenler veya doküman satın alanlarca başvuru veya teklifler hazırlanırken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son başvuru veya teklif verme gününden 5 (beş) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edilebilir. Bu talebin ihale yetkilisi tarafından uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, ihale dokümanı satın alan veya davet edilenlere son başvuru veya teklif verme gününden 3 (üç) gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde faks, elektronik posta, posta veya kurye ile açıklama talebinde bulunan kişiler belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir. Yapılan açıklamalar ihale dokümanına eklenir.

İhalenin iptal edilmesi

MADDE 39- (1) İhale, ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği veya idarenin gerekli gördüğü diğer hallerde, ihale saatinden önce iptal edilebilir.

(2) İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün başvuru veya teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

(3) İdare, sözleşmenin imzalanmasından önce herhangi bir zamanda, herhangi bir başvuru veya teklifi kabul etme veya reddetme hakkını ve sözleşme sürecini iptal edip tüm başvuru ve teklifleri reddetme hakkını saklı tutar ve bu hakkın kullanmasından dolayı başvuru veya teklif sahiplerine karşı hiçbir sorumluluk taşımaz, herhangi bir yükümlülük altına girmez.

(4) İhalenin iptal edilmesi nedeniyle aday ve istekliler idareden herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

(5) İhalenin iptal edilmesi halinde verilmiş olan bütün başvuru ve teklifler reddedilmiş sayılır ve açılmayan başvuru ve teklifler ile özellikle geçici teminatlar, gecikmeksizin iade edilir.

(6) İlan yapılan ihalelerde, ihalenin iptal edildiği duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

(7) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tekliflerin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi

İhale dokümanının satın alınması

MADDE 40- (1) İlan yapılan hallerde ihale dokümanı idarenin internet adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ön yeterliğe başvurmak veya ihaleye teklif vermek isteyen aday ve isteklinin, ortak girişimlerde ortaklardan herhangi birinin bu dokümanı satın alması zorunludur. Davet yapılan hallerde ise ihale dokümanı bedelli veya bedelsiz olarak verilebilir. Satın alma bedeli ihale dokümanında belirtilir.

(2) İhale dokümanını satın alanlar gizli tutulur.

(3) İhale dokümanında belirtilmek şartıyla ihale dokümanının internet üzerinden gerekli koşullar sağlanarak elektronik olarak indirilmesi halinde ihale dokümanı satın alınmış kabul edilir.

Teklif mektupları

MADDE 41- (1) Teklif mektupları, ihale dokümanı eki standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun yazılı olması ve aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

b) Teklif edilen bedelin para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

d) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortak girişim üyelerinin tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir.

(5) Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz.

(6) Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

(7) Tekliflerin geçerlilik süresi, tekliflerin tahmini değerlendirme süresi, ihale kararının onaylanması ile sözleşme imzalanmasına kadar geçecek süre ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenir ve bu süre ihale dokümanında belirtilir.

Belgelerin sunuluş şekli

MADDE 42- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idarece, belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri istenir. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce ilgili birim personeli tarafından karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen veya teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

(4) Aday ve istekliler yeterliğini sertifika ile tevsik edebilir. Sertifikaların ihalelerde kullanım esasları ihale dokümanında belirtilir. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde isteklilerin yeterlik sertifika numarasını belirtmesi ve yeterlik sertifikasının ihale tarihi itibarıyla geçerli olması zorunludur. İhale dokümanında fiyat dışı unsurlar dâhil, teklifle birlikte sunulması istenen bilgi ve belgelerden, yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan hususlar için ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin ihalenin yöntemine uygun olarak beyan edilmesi veya sunulması gerekir.

(5) Belgelerin sunuluş şekline ilişkin diğer hususlar, ihale dokümanında düzenlenir.

Geçici teminat

MADDE 43- (1) Geçici teminat istenmesi durumunda, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda geçici teminat alınır.

(2) Geçici teminat istenmeyen hallerde, teminatın irat kaydedilmesi gereken durumlara ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları dışındaki isteklilerden geçici teminat taahhütnamesi alınır.

(3) İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait geçici teminatlar dışında diğer isteklilere ait geçici teminatlar iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat iade edilir. Kesin teminatın idareye sunulması ve teyidinin alınması sonrasında sözleşmenin imzalanmasını müteakip ihaleyi kazanan isteklinin geçici teminatı iade edilir.

Tekliflerin sunulması

MADDE 44- (1) Teklif mektubu ve geçici teminat dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir.

(2) İhale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

(3) Kapalı zarf ile istenilen teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında belirtilen adrese verilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden idare sorumlu değildir. Belirtilen saatten sonra verilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz ve açılmaksızın iade edilir. Postadaki gecikme nedeni ile işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı, bir tutanakla tespit edilir.

(4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

(5) Haberleşme birimlerince alınan teklif zarfları tutanak ekinde ihale komisyonuna teslim edilir.

(6) Yurt dışı alımlar ile ivedi hallerde ihale yetkilisince uygun görülmesi halinde teklif isteme ve tekliflerin sunulması dâhil olmak üzere aday ve isteklilerle yapılacak tüm işlem ve yazışmalar faks, elektronik posta, internet veya diğer elektronik ortamlar kullanılarak da yapılabilir. Bu durumda teklif verme süresi sonuna kadar belirtilen yöntemlerle gönderilen teklifler ihale komisyonunca değerlendirmeye alınır.

Tekliflerin açılması

MADDE 45- (1) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale tarih ve saatine kadar ihale dokümanında belirtilen adrese verilir. İhale tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmaz ve açılmayarak ilgili firmalara iade edilir. İhale komisyonunca, ihale dokümanında belirtilen gün ve saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Uygun olmayan zarflar bir tutanak ile tespit edilerek açılmaz ve değerlendirmeye alınmaz. Geçerli olan diğer zarflar, hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin, belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile istenmişse geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir.

(3) İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanağın bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz.

(4) Üzerinde, o ihale ile ilgili teklif zarfı olduğunu gösteren kayıt ve işaret bulunmaması veya yanlış bilgiler yazılması ve benzeri nedenlerle yanlışlıkla açılan zarflar; komisyonca, bir tutanak düzenlenerek bu tutanakla birlikte başka bir zarfa konulur, zarfın yapıştırıldığı kısım komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve ihaleyi yapan birime verilir.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 46- (1) Bütün aday veya isteklilerin ihale veya son başvuru tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadıkları teyit edilir. Yasaklılık teyidi yapılırken aday ve istekliler ile bunların şahıs şirketi olmaları halinde tüm ortakları, sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile başvuru veya teklifi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadıkları teyit edilir. Teyit işlemi Kamu İhale Kurumunun internet sayfası üzerinden ve idare kayıtlarından sorgulanarak yapılır.

(2) Öncelikle teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı, belgeleri eksik olduğu, yasaklı olduğu tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Diğer isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine başlanır. Bu aşamada, tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, tekliflerin teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığı, tekliflerde aritmetik hata bulunup bulunmadığı, tekliflerin aşırı düşük, dengesiz ve ön yüklemeli olup olmadığı incelenir. İhale dokümanındaki şartlara, usullere ve teknik özelliklere aykırı bulunan, ek koşullar veya kısıtlamalar içeren teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(3) Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydı ile belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde, belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

(4) Tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili belirlenen sürede isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamaları istenebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

(5) Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde; istekliler arasındaki sıralamanın değişmeyecek olması ve oluşan fark tutarının, düzeltilen teklif fiyatının % 0,5’ini geçmemesi halinde aritmetik hata resen düzeltilir. Aksi halde, isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. Kısmi teklife açık ihalelerde ise bu değerlendirme, aritmetik hata yapılan kısma ilişkin olarak uygulanır.

(6) İdare tarafından ihtiyaç duyulması halinde tekliflerin geçerlilik süresi, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla uzatılabilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, gerekmesi durumunda geçici teminat mektuplarının süresi de uzatılır.

Aşırı düşük, dengesiz ve ön yüklemeli teklifler

MADDE 47- (1) Aşırı düşük teklif; diğer teklifler veya yaklaşık maliyet ile karşılaştırıldığında isteklinin sözleşmeyi teklif edilen fiyatla gerçekleştirmesi konusunda maddi şüpheye yol açacak derecede düşük olduğu değerlendirilen veya sınır değer altında kalan tekliftir.

(2) Dengesiz ve ön yüklemeli teklif; birim fiyatlı bir sözleşme için sunulan ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olacağı değerlendirilen tekliflerin diğer teklifler veya yaklaşık maliyet ile karşılaştırıldığında, isteklinin iş kalemlerini teklif edilen birim fiyatlarla gerçekleştirmesi konusunda maddi şüpheye yol açacak derecede düşük veya teklifinin ciddi derecede dengesiz veya ön yüklemeli olduğu değerlendirilen tekliftir.

(3) Pazarlık usulü ile yapılan ihaleler ile danışmanlık hizmeti ihalelerinde ve elektronik eksiltme uygulanan ihalelerde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaz.

(4) Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılıp yapılmayacağı ve sınır değer hesaplama yöntemi gibi aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin yöntem ve kurallar ihale dokümanında belirtilir.

(5) Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde, ihale dokümanında belirtilmek şartıyla, aşağıdaki yöntemlerden biri uygulanır:

a) İhalenin açıklama istenilmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılarak sonuçlandırılması.

b) Aşırı düşük teklifler arasından, sınır değerin altındaki sınır değere en yakın ilk iki teklif sahibi istekliden açıklama istenmesi ve diğer aşırı düşük tekliflerin açıklama istenilmeksizin reddedilmesi.

c) Sınır değerin altında olan tüm tekliflerin açıklama istenilmeksizin reddedilmesi.

(6) İhale komisyonu yeterlik değerlendirmesinden sonra dengesiz veya ön yüklemeli teklifler ile aşırı düşük teklifler için açıklama isteneceği ihale dokümanında belirtilen ihalelerde aşırı düşük, dengesiz veya ön yüklemeli teklifleri tespit ederek, bu tekliflerin sahiplerinden, belirlenen süre içinde teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

a) İhale komisyonu;

1) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen mal ve hizmetler ile yapım işinin özgünlüğü,

4) İhalenin niteliği, konusu, kapsamı, önerilen yöntem, yapım tekniği, iş programı, risk ve sorumluluk dağılımı ve iş kalemleri veya grupları bazında ayrıntılı maliyet analizleri,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak teklifleri değerlendirir.

b) Bu değerlendirme sonucunda;

1) Teklifi kabul edebilir,

2) Masrafları teklif sahibi tarafından karşılanmak üzere kesin teminat tutarının arttırılmasını isteyebilir veya

3) Teklifi reddedebilir.

Tekliflerin eşit olması

MADDE 48- (1) Tekliflerin eşitliği halinde sırasıyla aşağıdaki kriterler uygulanarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif belirlenir:

a) Yerli istekli olan.

b) Teklif fiyatı içinde yerli malı belgesi sunulan ürünlerin oranı yüksek olan.

c) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlarla birlikte belirlendiği hallerde fiyat teklifi düşük olan.

ç) Kura çekilerek.

Yaklaşık maliyet üzerindeki teklifler

MADDE 49- (1) İhalede veya kısmi teklife açık ihalelerde kısımlar itibarıyla, geçerli tüm tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde ihale komisyonu, yaklaşık maliyetin doğru hazırlanıp hazırlanmadığı ve güncel olup olmadığı hususunda talep sahibi birimden görüş ister.

(2) İlgili birim veya görevlendirilen kişiler tarafından;

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığı,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığı,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığı,

ç) Mevzuattan kaynaklanan maliyet değişikliklerinin olup olmadığı,

hususları sorgulanarak, yaklaşık maliyetin doğru hazırlanmadığı veya güncel olmadığının değerlendirilmesi halinde, değişikliğin gerekçeleri belirtilmek suretiyle ilgisine göre yaklaşık maliyet veya bileşenleri, ilgili Türkiye İstatistik Kurumu yurt içi veya yurt dışı endeksleri, güncel ücret, fiyat ve rayiçler, maliyeti döviz üzerinden belirlenen bileşenler için ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur dikkate alınarak güncellenebilir.

(3) Talep sahibi birim görüşünü, yaklaşık maliyetin güncellenmesi halinde yeterli ödenek bulunup bulunmadığı hususunu da netleştirerek ihale komisyonuna bildirir.

İhale komisyonu kararının onaylanması ve bildirilmesi

MADDE 50- (1) İhale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunan istekli üzerinde bırakılır.

(2) İhale dokümanında, fiyat dışı unsur belirlenen ihalelerde, fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

(3) İhale dokümanında, yerli istekliler ve yerli malı lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak sureti ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar.

(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 (beş) iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

(6) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin, çerçeve anlaşmalarda ise sözleşme yapılması uygun görülen bütün isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını 46 ncı maddenin birinci fıkrasına göre teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

(7) İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 3 (üç) iş günü içinde, ihaleye başvuru veya teklif veren bütün aday veya isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, başvuru veya tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır. İhale sonucunun bütün aday ve isteklilere bildiriminden itibaren; 5 (beş) iş günü geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

Şikâyet

MADDE 51- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelerde, gerçekleştirilen işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını iddia eden aday ve istekliler ihalenin iptali kararları hariç ihale kararının tebliğini izleyen 5 (beş) iş günü içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce idareye yazılı olarak şikâyet başvurusunda bulunabilir.

(2) İhale dokümanına ilişkin şikâyetler, ihale ilânının yayımlandığı veya ihaleye davetin bildirildiği tarihi izleyen 3 (üç) iş günü içinde yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır.

(3) Birinci ve ikinci fıkradaki aşamalarda şikâyetlerini iletmeyenler daha sonra şikâyette bulunamazlar. Şikâyet başvurusunda bulunulması halinde ise idare tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.

(4) Yeterlik sistemine kayıt için başvuranlardan başvurusu uygun bulunmayanlar, yeterli bulunmadıklarına dair karara karşı idareye şikâyet başvurusunda bulunabilir.

(5) Yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare, gerekli incelemeyi yaparak 5 (beş) iş günü içinde başvurunun reddi, düzeltici işlem belirlenmesi veya ihalenin iptali yönünde gerekçeli bir karar alır. Anılan karar, tüm aday ve isteklilere karar tarihini izleyen 3 (üç) iş günü içinde bildirilir. Düzeltici işlem belirlenmesi kararı alınması halinde bu karar, ihale komisyonuna uygulanmak üzere iletilir.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelere yönelik olarak Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sözleşmeye Davet ve Sözleşmenin İmzalanması

Sözleşmeye davet

MADDE 52- (1) 50 nci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen 10 (on) iş günü içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye 10 (on) iş günü ilave edilir.

(2) İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalamaması halinde ihale yetkilisince teklif fiyatının uygun görülmesi kaydı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli birinci fıkra uyarınca sözleşme imzalamaya davet edilir.

(3) Kısmi teklife açık ihalede idare ve yüklenicinin anlaşması kaydıyla birden fazla kısmın ihalesinin aynı istekli üzerinde kalması durumunda bu istekli ile kısımlar birleştirilmek suretiyle tek bir sözleşme imzalanabilir.

Kesin teminat

MADDE 53- (1) İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının %6’sı, aşırı düşük, dengesiz veya ön yüklemeli olduğunun değerlendirilmesi halinde ise teklif fiyatının %12’si oranında kesin teminat alınır.

(2) Kısmi teklife açık ihalede birden fazla kısım için tek bir sözleşme imzalanması durumunda, her bir kısım için birinci fıkra uyarınca ayrı ayrı hesaplanan tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.

Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

MADDE 54- (1) İhale üzerinde kalan istekli, kendisine verilen süre içerisinde kesin teminatı ve istenilen diğer belgeleri vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

(2) Mücbir sebep halleri hariç sözleşme imzalamayan isteklinin geçici teminatı protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın gelir kaydedilir ve istekli hakkında 4734 sayılı Kanunun ihalelerden yasaklama ve cezalara ilişkin hükümleri uygulanır.

(3) İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması halinde, idare ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de bu Yönetmelikte belirtilen usul ile sözleşme imzalayabilir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın gelir kaydedilerek ihale iptal edilir ve istekli hakkında 4734 sayılı Kanunun ihalelerden yasaklama ve cezalara ilişkin hükümleri uygulanır.

Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

MADDE 55- (1) İdare, sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sözleşme imzalaması için verilen sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde, 10 (on) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartı ile taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminatı geri verilir.

Sözleşmenin imzalanması

MADDE 56- (1) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının 46 ncı maddenin birinci fıkrasına göre teyit edilmesi zorunludur.

(2) Sözleşmeler, idare yetkilileri ve yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, sözleşmeler bunların bütün ortakları tarafından imzalanır.

(3) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

(4) Sözleşmenin yürütümü ilgili birim tarafından yapılır.

(5) İhale sonuçları, sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip idarenin internet sitesinde yayımlanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sözleşmelerle İlgili Esaslar

Sözleşme ilkeleri

MADDE 57- (1) Yapılan ihaleler sonucunda anahtar teslimi götürü bedel, birim fiyatlı veya bunların birlikte uygulandığı karma sözleşmeler düzenlenebilir. Sözleşme türü ve hükümleri ihalenin türü, niteliği, konusu, kapsamı, süresi, riskleri ve karmaşıklığı dikkate alınarak belirlenir.

(2) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

(3) Tasarım, satın alma, mühendislik, yapım, işletmeye alma ve geçici kabul sonrası 5 (beş) yılı geçmemek üzere işletme ve bakımın da dâhil olduğu sözleşmeler yapılabilir.

(4) Yapım işlerinde, projesiyle ilgili çevre ve sosyal sorumluluk planı kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ayrı iş kalemleri olarak işin kapsamına dâhil edilebilir veya ayrı bir sözleşmeyle temin edilebilir.

(5) Sözleşmelerde ihzarat ödenmesine ilişkin düzenleme yapılabilir. Bu durumda ihzarat bedeli ödenecek malzemelerin listesinin ve fiyatlarının ihale dokümanında gösterilmesi zorunludur. Bu malzemeler, iş programında yer alan iş kalemleri için ve o işlere yetecek miktarda ihzar edilir. İş programında öngörülen miktardan fazla ihzar edilmiş malzemelerin fazla kısmına ihzarat bedeli ödenmez.

(6) Sözleşmeden doğan alacaklar idarenin onayı olmadıkça temlik edilemez.

(7) Bu Yönetmelikte belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

(8) Yasak fiil ve davranışlarla ilgili hususlarda 4735 sayılı Kanunda belirtilen hüküm ve müeyyideler uygulanır.

Avans verilmesi

MADDE 58- (1) İhale onay belgesi ve ihale dokümanında yer alması ve hakediş ödemelerinde verildiği oranda mahsup edilmesi kaydıyla yükleniciye, avans mahsubunun bitiş tarihinden en az 2 (iki) ay daha uzun süreli avans teminat mektubu, kefalet senedi veya devlet tahvili karşılığında avans verilebilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına ödenecek avanslar için teminat aranmayabilir.

(2) Avans oranı; hizmet alımı ve yapım işlerinde sözleşme bedelinin %30’undan, mal alımlarında ise %50’sinden fazla olmamak üzere belirlenir. Ancak yurt dışı alımlarda alımın niteliği ve tedarikçinin şartlarına bağlı olarak bu oran %100’e kadar artırılabilir veya peşin ödeme yapılabilir.

(3) Avans alacak yüklenicinin, alacağı avansı tahsis edeceği hususlara ait miktar ve tutarları ile ifa tarihlerini bildirmesi ve avans hükümlerine uyacağını taahhüt etmesi şarttır. Yüklenici, aldığı bu avansı bildirdiği yerlere sarf ettiğini gösteren belgeleri idarenin tespit edeceği süre içerisinde idareye vermekle yükümlüdür.

(4) İdare, iş programının aksaması veya avansın şartlara uygun sarf edilmemesi veya belirlenen süre içerisinde işe başlanılmamış olması hallerinde, mahsubu yapılmamış avansı veya bakiyesini, bu halleri takip eden ilk hakedişten defaten kesmeye, bu yetmediği veya hakedişi bulunmadığı takdirde avans teminatını nakde çevirmeye her zaman yetkilidir.

(5) Avanslar, avansın verildiği tarihten itibaren her bir hakedişin sözleşme bedeline ait tutarına, avans mahsup oranı uygulanarak hakedişlerden kesinti yapılarak mahsup edilir. Mahsup edilen miktar kadar avans teminatı serbest bırakılır. Eğer var ise, avans bakiyesi son geçici hakedişten yüzde nispetine bakılmaksızın tamamen kesilir. Hakediş tutarı yetmediği takdirde farkı, yüklenici 30 (otuz) gün içinde nakden öder, aksi takdirde avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir. İşin tasfiye edilmesi halinde, yüklenici tasfiye kabul tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır. Bu süre sonunda ödeme yapılmadığı takdirde, avans bakiyesi avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir.

(6) Avanslar hiçbir suretle başkalarına temlik edilemez. Avans karşılığı alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyatı tedbir konulamaz.

Fiyat farkı

MADDE 59- (1) İhale onay belgesi ve ihale dokümanında belirtilmek şartıyla fiyat farkı hesaplanabilir. Bedeli yabancı para birimi cinsinden veya kur farkları ayrıca hesaplanmak suretiyle yabancı para birimi karşılığı Türk parası ile ödenen işler için fiyat farkı hesaplanmaz. Türk parası ile yabancı para birimi üzerinden ayrı ayrı olmak üzere toplam bedel üzerinden sözleşme yapılması halinde sözleşmenin Türk parası üzerinden ödeme yapılan kısmı için fiyat farkı hesaplanacağı öngörülebilir.

(2) Hesaplanan fiyat farkı, hakedişlere ilave olarak ödenecek veya hakedişlerden kesilecek tutarlar olup yüklenici ile idare arasında imzalanan sözleşme bedelini değiştirmez.

(3) Sözleşme türlerine göre fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, ihale dokümanında belirtilir.

(4) İhale dokümanında; teklif fiyatlarının sabit olacağı veya işgücü, malzeme ve makine gibi sözleşmenin girdilerinden hangilerinde gerçekleşen maliyet değişiklikleri için fiyat farkı hesaplanacağı belirtilir.

(5) On iki aydan kısa süreli sözleşmelerde fiyat farkı hesaplanmaması esastır.

(6) Fiyat farkı, ilgili Türkiye İstatistik Kurumu yurt içi veya yurt dışı endeksleri kullanılarak hesaplanır. Bu gibi endekslerin olmadığı durumlarda, uygun şekilde belgelenmiş kaynaklardan endeksler türetilebilir.

(7) Sözleşmede yer verilmesi halinde, dövize bağlılığı yüksek olan ihalelerde, yapılacak işin niteliğine göre ilgili iş kalemlerinin bedellerinin ödenmesinde; sözleşmede belirtilen tarihler arasında oluşan kur farkından kaynaklı maliyet değişikliklerinin, dövize bağlılığı yüksek olan girdilerin oranı nispetinde fiyat farkı hesaplanabilir.

(8) Karma sözleşmelerde, işin anahtar teslimi götürü bedel ve birim fiyatlı bölümleri için ayrı ayrı fiyat farkı hesaplanabilir. Sözleşmesinde belirtilmesi kaydıyla aynı sözleşmede, işlerin niteliğine göre farklı iş grupları ve/veya aşamalarında kullanılmak üzere farklı endeksler ve/veya döviz cinsleri kullanılarak altıncı ve yedinci fıkralar uyarınca fiyat farkı hesaplanabilir.

(9) Fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin formül, kullanılacak endeksler ve döviz cinsi, uygulama için baz alınacak tarihler ve benzeri hususlar sözleşmede açık şekilde belirtilir.

(10) Bu madde uyarınca hesaplanan fiyat farkları, fiyat farkı ödenmesine konu olabilecek tüm fiyat artışlarını kapsar. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası, sözleşmede aksi belirtilmedikçe Türk parasının yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi veya kazanması, yurt dışından temin edilen malzemenin menşei ülkede fiyatının değişmesi, girdi maliyetlerinde öngörülmeyen artışlar ve benzeri diğer nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

(11) Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

(12) Avans ödemeleri için fiyat farkı hesaplanmaz.

Sözleşmede değişiklik yapılması

MADDE 60- (1) Sözleşme imzalandıktan sonra, iş artışı veya eksilişi yapılması durumları hariç sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması halinde, bu Yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla; işin yapılma veya teslim yeri ile işin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin teslim tarihi, işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarıyla ilgili sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

(2) Sözleşmelerde, değer mühendisliğine olanak tanıyacak hükümlere yer verilebilir. Yüklenici, maliyetleri düşürebilecek, performansı artırabilecek, tamamlama sürelerini iyileştirebilecek veya idare için başka faydalar üretebilecek teklifler sunabilir. Teklif, masrafları yüklenici tarafından karşılanacak şekilde hazırlanır ve teklifi kabul etme veya etmeme kararı idareye aittir.

Sözleşmenin devri

MADDE 61- (1) Sözleşme, zorunlu hallerde yüklenicinin yazılı başvurusu ve ihale yetkilisinin yazılı izni alınarak aynı şartlarla başka yükleniciye devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların devir tarihi itibarıyla araması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden 3 (üç) yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devralınamaz. İzinsiz devredilen veya devralınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden 3 (üç) yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devralanlar hakkında 4735 sayılı Kanunda belirtilen hüküm ve müeyyideler uygulanır.

İş artışı ve eksilişi

MADDE 62- (1) Sözleşme kapsamında öngörülemeyen durumlar nedeniyle veya zorunlu hallerde iş artışı veya eksilişi yapılabilir.

(2) Artışa konu olan iş, sözleşmeye esas işin kapsamında kalması ve idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla sözleşme bedelinin; anahtar teslimi götürü bedel yapım işlerinde %10 oranına, birim fiyatlı yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarında ise %20 oranına kadar aynı yükleniciye sözleşmedeki hükümler çerçevesinde yaptırılabilir.

(3) Sözleşmeyi yürütmekle görevli birim, artırma veya eksiltme ile ilgili talebi için gerekçeli bir rapor hazırlar, ilave iş için ek süre verilecekse raporunda belirtir ve sözleşmeyi imzalamaya yetkili makamdan onay alır.

(4) Ek sipariş veya miktar artırımlarında yükleniciye ek süre verilebilir.

(5) Sözleşme bedelinin %70’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %70’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5’i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.

Ek kesin teminat

MADDE 63- (1) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedel ile ilave iş verilmesi veya iş artışı yapılması halinde ödenecek bedel için ek kesin teminat alınır. Yükleniciden, başlangıçtaki kesin teminat oranı kadar teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır.

Mücbir sebepler

MADDE 64- (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilânı.

d) İdarece kabul edilecek diğer haller.

(2) İdare tarafından birinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve mücbir sebep hallerinin yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

Alt yükleniciler

MADDE 65- (1) 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılacak olanlar, 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar, 58 inci maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar ve 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen yabancı istekliler ile 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca yasaklı olanlar alt yüklenici olamazlar. Ayrıca ön yeterlik/yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunanlar ile işin ihalesine teklif veren istekliler bu işte alt yüklenici olamazlar. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ortak girişimin ortakları da alt yüklenici olarak çalıştırılamazlar.

(2) İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamayacağı gibi, işin niteliğinden kaynaklanan sebeplerle veya teknik zorunluluklar nedeniyle ihale dokümanında farklı oranlar belirlenmesi durumu hariç, tek bir alt yükleniciye yaptırılacak iş bölümlerinin toplam bedeli sözleşme bedelinin %30’unu; alt yüklenicilere yaptırılacak işlerin toplam bedeli ise sözleşme bedelinin %50’sini geçemez. İhale dokümanında düzenlenmesi kaydıyla, yüklenicinin hakedişinden kesilmek suretiyle doğrudan alt yüklenicilere ödeme yapılabilir.

(3) İhale dokümanında, sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesinin idarenin onayına sunulmasının istendiği hallerde; idare, onaya sunulan listede yer alan alt yüklenicileri onaylayıp onaylamadığını, 15 (on beş) gün içinde yükleniciye bildirir.

(4) Yüklenicinin, idare tarafından onaylanan alt yükleniciler ile bunlar işe başlamadan önce sözleşme yapması ve bir örneğini idareye vermesi zorunludur.

(5) İdarece onaylanmayan alt yükleniciler hiçbir suretle iş yerinde çalışamaz. Ancak, ihale dokümanında alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlerin belirtilmesi istenmekle birlikte; yüklenici teklifi kapsamında liste vermese dahi işin yürütülmesi sırasında yüklenici tarafından ihtiyaç duyulması halinde idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.

(6) İdarece onaylanmış alt yüklenicilerin ve/veya bunlara ait iş kısımlarının işin devamı sırasında değiştirilerek, işin başka alt yüklenicilere yaptırılması da idarenin iznine ve yukarıdaki şartlara tabidir.

(7) Alt yüklenicilerin yaptığı bütün işlerden idareye karşı yüklenici sorumludur. Alt yüklenicilerin idarece kabul edilerek onaylanması bu sorumluluğu hiçbir şekilde değiştirmez.

(8) İdare, alt yüklenici tarafından yapılan işlerin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olmadığını tespit ederse, alt yüklenicinin değiştirilmesini veya alt yükleniciler tarafından yapılmasını istemediği herhangi bir iş bölümünün bizzat yüklenici tarafından yapılmasını her zaman isteyebilir.

(9) Alt yükleniciye yaptırılacak işin imalat grubu olarak ayrılabilir nitelikteki işler kapsamında olması gerekir. Ayrıca, sözleşmeye konu işin bütününün karakteristiğini yansıtan kısımları da, bir bütün halinde alt yükleniciye yaptırılamaz.

(10) İdare, işin özelliği nedeniyle alt yüklenici çalıştırılmasını öngörmediği işlerde, işlerin tamamının yüklenicinin kendisi tarafından yapılmasını isteyebilir. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilen işlerde, alt yükleniciler ve yapacakları iş bölümleri idarenin onayına sunulur. İdare onaylamak için alt yüklenicilerde yeterlik şartı arayabilir.

Kontrol, muayene ve kabul işlemleri

MADDE 66- (1) Kontrol, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin detaylar ihale dokümanında düzenlenir.

(2) Muayene ve kabul işlemleri, idare tarafından kurulacak ikisi konunun uzmanı en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Sözleşme hükümlerine uygun olarak mallar teslim edilmedikçe ve hizmetler ile yapım işleri tamamlanmadan muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.

(3) Sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, istenen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, idare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.

(4) Sözleşmesinde taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli kısımları için kısmi kabul yapılacağı belirtilen işlerde veya sözleşmesinde kısmi kabul yapılması öngörülmemekle birlikte, işin yürütülmesi sırasında önceden öngörülemeyen zorunlu nedenlerle ihtiyaç görülmesi durumunda tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümler için; kısmi geçici veya ön kabul veya kabuller yapılabilir. İşin kısmi kabulünün yapılmış olması işin bütününün geçici veya ön kabulü yapıldığı anlamına gelmez.

(5) İşin yürütümünde görev alan denetim personeli, işin kabul komisyonlarında görev alamaz.

Yüklenici nam ve hesabına işlerin yapılması

MADDE 67- (1) Yapım işlerinde idarece asgari 10 (on) gün süre verilerek ihtar edilmesine karşın yüklenicinin sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri ile teminat süresindeki sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde; taahhüdün en az % 85’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla, verilen sürenin sonunda veya teminat süresinde ise gecikme 30 (otuz) günü geçerse, bu sürenin bitiminden itibaren geçecek her gün için sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak belirlenen miktar yerine bu miktarın %10’u oranında günlük ceza uygulanmak suretiyle idarece gerekli imalat, iş ve işlemler ile kusur ve aksaklıklar yüklenici nam ve hesabına giderilebilir. Bu durumda idare bu Yönetmelikte öngörülen usullerden herhangi biri ile işin bir kısmını veya tamamını yüklenici nam ve hesabına ihale etmeye, ayrıca yüklenici nam ve hesabına yaptırılan işler için yüklenicinin teminatından veya varsa diğer alacaklarından ödeme yapmaya yetkilidir. Yüklenicinin teminatı veya alacaklarının yetmemesi durumunda kalan tutar yükleniciden tahsil edilir.

Teminatların geri verilmesi

MADDE 68- (1) Taahhüdün, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici veya ön kabul tutanağının onaylanmasından ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların yarısının; mal ve hizmet alımlarında bir garanti süresi öngörülmesi halinde garanti süresi dolduktan, yapım işlerinde ise kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanının, yükleniciye iade edilebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesi getirilmesi zorunludur.

(2) Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

İade edilemeyen teminatlar

MADDE 69- (1) 68 inci maddeye göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde idareye gelir kaydedilir.

Süre uzatımı ve sözleşmenin feshi

MADDE 70- (1) Mücbir sebeplerle veya idareden kaynaklanan sebeplerle sözleşmenin yürütülmesinin geçici olarak imkânsız hale gelmesi durumunda yüklenicinin başvurusu üzerine ihale yetkilisinin kararı ile süre uzatımı verilebilir.

(2) Mücbir sebeplerle yürütülmesi imkânsız hale gelen sözleşmeler, yüklenicinin başvurusu üzerine idare tarafından feshedilebilir. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, varsa kesin teminat ve ek kesin teminatlar bu Yönetmeliğin 68 inci maddesi hükümleri uyarınca iade edilir.

(3) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarca sözleşme konusu işler için verilmesi gereken izinlerin verilmemesi ve bu durumun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belge ile belgelendirilmesi halinde gecikilen gün sayısı kadar süre uzatımı verilir.

(4) Sözleşmelerde, 4735 sayılı Kanunun sözleşmenin feshine ilişkin hükümleri ile feshe bağlı müeyyidelere ilişkin hükümleri uygulanır.

Yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin sorumluluğu

MADDE 71- (1) Yükleniciler ve alt yüklenicilerin sorumluluğuna ilişkin hususlarda 4735 sayılı Kanunun 27, 30, 32, 33 ve 34 üncü maddelerinde yer alan hüküm ve müeyyideler uygulanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ceza ve yasaklar

MADDE 72- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerde; aday ve istekliler ile idare görevlileri ilgisine göre, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında yer alan ceza ve yasaklar ile sorumluluk hükümlerine tabidir.

(2) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilenler ihalelere katılamazlar. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(3) İhalelerde 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen fiil ve davranışlarda bulunulması yasaktır. Bu fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında 4734 sayılı Kanunun dördüncü kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

(4) İhale sırasında veya sonrasında yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe gireceği tarihe kadar idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde; 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil ve davranışlarda bulunulması yasak olup bu fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde; yükleniciler, alt yükleniciler, danışmanlar ve idare görevlileri ilgisine göre 4735 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında yer alan ceza ve yasaklar ile sorumluluk hükümlerine tabidir.

(7) Yasaklama kararı idarenin ilgili olduğu Bakanlık tarafından verilir.

(8) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar; ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve mali yönlerine, yüklenicilerin iş ve işlemlerine, teknik ve mali yapılarına ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle işin ihale dokümanı veya kısımlarını ve yaklaşık maliyetini ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre; 4734 sayılı Kanunun 58 ve 60 ıncı ya da 4735 sayılı Kanunun 26 veya 28 inci maddelerinde belirtilen müeyyideler uygulanır.

Bildirim ve tebligat esasları

MADDE 73- (1) Bildirim ve tebligat esasları idari şartname ve/veya sözleşmelerde düzenlenir. Bildirim ve tebligatlar elektronik ortamda yapılabilir.

(2) Bildirim ve tebligat, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak aday ve istekliler tarafından; idare ile yapılan protokolde, ihale dokümanının satın alındığına veya elektronik ortamda indirildiğine ilişkin formda ya da başvuru veya teklif mektubunda, elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, idare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim yapılabilir. Bu şekilde yapılan bildirimin idare tarafından teyit edilmesi gerekmez.

(3) Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, idarenin resmî elektronik posta adresi kullanılarak yapılır.

(4) Elektronik posta yoluyla, faksla veya elektronik ortamda idare tarafından işletilen uygulamalar üzerinden kullanıcıların kayıtlı elektronik postalarına yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.

(5) İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

(6) Aday ve istekliler tarafından idareye yapılacak yazışmalarda elektronik posta ve faks kullanılamaz. Elektronik ortamda idare tarafından işletilen uygulamalar üzerinden yazışma yapılamaz. Ancak, dokümanın posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, dokümanın satın alınmasına ilişkin talepler idareye faksla bildirilebilir.

(7) Yapılacak tebliğler hakkında, idarece ihale dokümanında farklı bir düzenleme yapılmadığı takdirde 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 74- (1) Bu Yönetmelikte ve idarenin bu madde kapsamındaki düzenleme, doküman ve kararlarında hüküm bulunmayan hallerde, bu Yönetmeliğe aykırı olmamak koşuluyla ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun ile bu Kanunlara dayanılarak çıkarılan mevzuat ve kararlar ile 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Diğer hususlar

MADDE 75- (1) İdare bu Yönetmeliğin uygulanması için yol gösterici ve açıklayıcı kılavuzlar ve alt düzenlemeler yayımlamaya, bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkacak aksaklıkları gidermeye, ilke ve standartları belirlemeye, uygulama birliğini sağlamaya, gerekli bilgi ve belgeyi istemeye ve tereddüt duyulan hususlarda kararlar almaya yetkilidir.

(2) Elektronik ihale ve elektronik eksiltme dâhil elektronik uygulamalara ilişkin olarak bu Yönetmelikte yer almayan hususlar, Yönetim Kurulunca yürürlüğe konulacak diğer düzenlemeler ile belirlenir.

(3) İhale dokümanlarının hazırlanmasında, bu Yönetmeliğe ve idarenin bu madde kapsamındaki düzenleme, doküman ve kararlarına aykırı olmamak şartıyla; 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun ile bu Kanunlara dayanılarak çıkarılan mevzuat ve kararlar ile diğer idarelerce yayımlanan düzenlemeler veya idarelerce kullanılan genel kabul görmüş uluslararası düzenlemeler ile bunların uygun görülen kısım ve hükümleri kullanılabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 76- (1) 21/3/2013 tarihli ve 28594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce başlanmış ve sonuçlandırılmamış işler, ilişkilendirildikleri mevzuata göre sonuçlandırılır.

(2) 76 ncı madde ile yürürlükten kaldırılan Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği hükümlerine göre ihale edileceği veya alım yapılacağı yazılı olarak duyurulmuş veya ilan edilmiş veya anılan Yönetmeliğe göre sipariş edilmiş veya sözleşmeye bağlanmış işler hakkında; 76 ncı madde ile yürürlükten kaldırılan Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 77- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 78- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

 

Basın No:Sayı : 32181